Menu boczne

Treść strony

III rok, transport prowizoryczny (fakultet)

REGULAMIN WEWNĘTRZNY DLA ZAJĘĆ z TRANSPORT PROWIZORYCZNY

DLA STUDENTÓW III ROKU WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

 KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

w KLINICE ANESTEZJOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII I MEDYCYNY RATUNKOWEJ

 

1.     Osobą odpowiedzialną za cykl zajęć jest dr hab. n. med. Cezary Pakulski prof. w PUM – Kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej.

2.     Na cykl zajęć składają się wykłady i ćwiczenia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dziekanat WNOZ PUM.

3.     Zajęcia prowadzone będą w sali wykładowej nr 8 b w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 (IV piętro).

4.     W trakcie zajęć obowiązuje posiadanie czystego fartucha i obuwia zastępczego. Osoby nieprzygotowane nie będą mogły rozpocząć zajęć. W dniach ćwiczeń z fantomami strojem zalecanym są dresy.

5.     Na zajęciach obowiązuje dbałość o sprzęt, po zajęciach studenci zobowiązani są do uporządkowania sprzętu.

6.     Nieobecność usprawiedliwiona studenta na ćwiczeniu zobowiązuje Go do zaliczenia tematu
u prowadzącego zajęcia. Usprawiedliwienie nieobecności nastąpi wyłącznie po przedstawieniu właściwego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub druku zwolnienia lekarskiego. W przypadku spóźnienia na zajęcia powyżej 15 minut student nie będzie wpuszczony na zajęcia. Nieobecność studenta na ćwiczeniach w wymiarze większym niż 30% godzin skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

7.     Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w ostatnim dniu jego trwania. Głównym kryterium oceny jest fakt uczęszczania na zajęcia.

8.     W trakcie zajęć obowiązuje całkowity zakaz posiadania urządzeń elektronicznych (Zarz. Nr 71/2012 Rektora PUM), w tym również rejestrujących.

9.     Fakt zaliczenia  przedmiotu zostanie potwierdzony właściwym wpisem do indeksu. Termin dokonywania wpisów do indeksu przypada na każdy pierwszy poniedziałek po złożeniu indeksu w sekretariacie jednostki.

Regulamin obowiązuje w roku akademickim 2013/2014

 

Sylabus

A. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa

Komentarz

Nazwa przedmiotu

Transport prowizoryczny

Kierunek studiów

Ratownictwo medyczne

Jednostka prowadząca

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Cezary Pakulski, prof. PUM

Osoba/y prowadzące

dr n. med. Beata Wudarska

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

r. a. 2011/2012, semestr letni

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

Przedmiot fakultatywny

Skrócony opis przedmiotu

Pozwala na poznanie zasad transportowania poszkodowanych przy użyciu przygodnych i prowizorycznych środków transportu, w trudnych warunkach środowiskowych, w sytuacji ograniczonego dostępu, lub braku dostępu do sprzętu ratowniczego

Forma zajęć dydaktycznych

Należy wskazać w jakiej formie przedmiot jest realizowany, np.:

- wykłady – 10 godz.

- ćwiczenia – 10 godz.

Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, pokaz z objaśnieniem

Pełny opis przedmiotu /cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

·   Klasyczne zasady transportowania a potrzeba improwizacji.

·   Zasady transportowania poszkodowanych przy użyciu przygodnych i prowizorycznych środków transportu.

·   ABCDE a transport prowizoryczny.

·   „Nosze prowizoryczne”.

·   Profilaktyka urazów wtórnych a transport prowizoryczny.

·   Współpraca z ratownikami przygodnymi i służbami profesjonalnymi.

Wymagania wstępne

 

treści i umiejętności wchodzące w zakres przedmiotu: Pierwsza pomoc, Kwalifikowana pierwsza pomoc, Medyczne czynności ratunkowe (semestr I-V), Medycyna ratunkowa (semestr studiów IV-V)

Wykaz uzyskanych umiejętności / Efekty uczenia się

W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi:

WIEDZA: Student zna teoretyczne podstawy możliwości transportu prowizorycznego.

UMIEJĘTNOŚĆ: Posiada umiejętność oceny potrzeby improwizacji bez narażania siebie i poszkodowanego na dalsze zagrożenia, wykonuje kilka wersji noszy prowizorycznych; skutecznie transportuje poszkodowanego przy pomocy transportu improwizowanego, potrafi ocenić stan pacjenta w czasie transportu.

POSTAWA: kształtowanie postawy ratownika jako osoby energicznej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i szybko udzielić właściwej pomocy w sytuacji ograniczonego dostępu, lub braku dostępu do sprzętu ratowniczego.

Punkty ECTS

1 pkt.

Metody i kryteria oceniania

Głównym kryterium oceny jest fakt uczęszczania na zajęcia oraz wynik testu

Sposób i forma zaliczenia

 

Zaliczenie na ocenę

Rodzaj przedmiotu

- przynależność przedmiotu do wybranej grupy - fakultet

- na którym stopniu i roku studiów jest realizowany – stopień I rok III

- w jakiej formie studiów jest realizowany – studia stacjonarne.

Sposób realizacji przedmiotu

Sala dydaktyczna

Język wykładowy

polski

Literatura

 

Literatura podstawowa do 3 pozycji:

1.         Prehospital Trauma Care. Eds.: Eldar Soreide, Christopher M. Grande. Marcel Dekker, INC. 2001

2.         Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. Brongel L. Duda K. PZWL 2001

3.         Szwałkiewicz E.: Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Urban & Partner, Wrocław 2000.

Praktyki  w ramach przedmiotu

nie

 

 

B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwisko i imię wykładowcy

Beata Wudarska

Stopień naukowy

Dr n. med.

Forma zajęć dydaktycznych

Wykłady

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji wykładów

·    Postępowanie z poszkodowanym w trudnych warunkach środowiskowych.

·    Zagrożenia pochodzenia wewnętrznego, zewnętrznego i urazy.

·    Ratownik przygodny.

·    Komunikacja.

·    Alternatywne sposoby transportowania poszkodowanych.

·    Zagrożenia dla poszkodowanego i ratowników.

·    Sprzęt wykorzystywany w postępowaniu z poszkodowanym w warunkach trudnych (góry, morze, obszary konfliktu zbrojnego, obszary klęsk żywiołowych).

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi:

WIEDZA: Student wie, w jaki sposób trudne warunki środowiskowe modyfikują obraz kliniczny pacjenta; w jaki sposób wpływają na sposób postępowania i transport poszkodowanych.

UMIEJĘTNOŚĆ: Absolwent potrafi przewidzieć, jaki rodzaj sprzętu ułatwi działania ratownicze w trudnym terenie i w trudnych okolicznościach; umie chronić życie swoje i poszkodowanego

POSTAWA: kształtowanie postawy ratownika jako osoby energicznej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i szybko udzielić właściwej pomocy w działaniach ratowniczych w trudnym terenie i w trudnych okolicznościach.

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i pisemnego wyniku testu

Zakres tematów

Semestr letni:

1.         „10 przykazań w transporcie prowizorycznym” – 1 godz.

2.         Transport prowizoryczny „bezprzyrządowy” – 2 godz.

3.         Transport prowizoryczny „przyrządowy” – 2 godz.

4.         Ocena poszkodowanego w trakcie transportu prowizorycznego – 1 godz.

5.         „Przygotowanie do improwizacji”- sprzęt, ludzie – 1 godz.

6.         Jeden ratownik- możliwości transportu prowizorycznego – 1 godz.

7.         Dwóch ratowników- możliwości transportu prowizorycznego – 1 godz.

8.         Działania w grupie- możliwości transportu prowizorycznego – 1 godz.

Metody dydaktyczne

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i pisemnego wyniku testu

Literatura

Jak w części A

 

 

 

B3. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwisko i imię wykładowcy

Beata Wudarska

Stopień naukowy

Dr n. med.

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji ćwiczeń

·    Postępowanie z poszkodowanym w trudnych warunkach środowiskowych.

·    Zagrożenia pochodzenia wewnętrznego, zewnętrznego i urazy.

·    Ratownik przygodny.

·    Komunikacja.

·    Alternatywne sposoby transportowania poszkodowanych.

·    Zagrożenia dla poszkodowanego i ratowników.

·    Sprzęt wykorzystywany w postępowaniu z poszkodowanym w warunkach trudnych (góry, morze, obszary konfliktu zbrojnego, obszary klęsk żywiołowych).

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi:

WIEDZA: Student wie, w jaki sposób trudne warunki środowiskowe modyfikują obraz kliniczny pacjenta; w jaki sposób wpływają na sposób postępowania i transport poszkodowanych.

UMIEJĘTNOŚĆ: Absolwent potrafi przewidzieć, jaki rodzaj sprzętu ułatwi działania ratownicze w trudnym terenie i w trudnych okolicznościach; umie chronić życie swoje i poszkodowanego

POSTAWA: kształtowanie postawy ratownika jako osoby energicznej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i szybko udzielić właściwej pomocy w działaniach ratowniczych w trudnym terenie i w trudnych okolicznościach.

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i pisemnego wyniku testu

Zakres tematów

Semestr letni:

1.     Przygotowanie do improwizacji- sprzęt, ludzie – 1 godz.

2.     Jeden ratownik- możliwości transportu prowizorycznego – 3 godz.

3.     Dwóch ratowników- możliwości transportu prowizorycznego – 3 godz.

4.     Działania w grupie- możliwości transportu prowizorycznego – 3 godz.

Metody dydaktyczne

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i pisemnego wyniku testu

Literatura

Jak w części A


Powrót
do góry