Bank Tkanek i Komórek oraz Wytwórnia Farmaceutyczna w PUM

10.02.2023 Ogłoszenia

Pod koniec grudnia 2022 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową PUM pn. „Rozbudowa budynku MCD-3 PUM w Szczecinie o Bank Tkanek i Komórek oraz Wytwórnię Farmaceutyczną".

Głównym celem realizacji inwestycji jest konieczność rozwoju przez jednostki badawcze Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Medycyny i Stomatologii innowacyjnych procesów produkcyjnych substancji leczniczych w kontrolowanych warunkach, zgodnych z tzw. Dobrą Praktyką Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice, GMP). Wymaga to spełnienia standardów technologicznych dla pomieszczeń typu „clean-room”. Konieczne jest zatem zainwestowanie w infrastrukturę uczelni, by móc prowadzić dydaktykę i rozwijać umiejętności młodej kadry przemysłu farmaceutycznego.

Podstawowym wymogiem w standardzie GMP jest produkcja substancji leczniczych w warunkach najwyższych klas czystości pomieszczeń, zapewniających właściwą jakość nowych substancji leczniczych, przeznaczonych do badań klinicznych u ludzi. Praca z wrażliwymi materiałami farmaceutycznymi wymaga zapewnienia stabilnego środowiska, tzw. „cleanroomu”, obejmującego kilka stref czystych (klasa czystości ISO 3). Są w nich kontrolowane parametry środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, liczba cząstek o określonej wielkości, flora mikrobiologiczna oraz ilość wymian powietrza na godzinę. Funkcjonowanie Wytwórni Farmaceutycznej GMP również wymaga stworzenia kontrolowanej strefy czystej – zespołu pomieszczeń z kaskadą ciśnień, śluzami osobowymi i towarowymi oraz stanowiskami z nadmuchem laminarnym, w których umieszczone są urządzenia odizolowane od otaczających je czynników zewnętrznych. Wyposażenie w strefie czystej musi być zaprojektowane w sposób uwzględniający szczelność, antystatykę, aseptykę i eliminację nadmiarowych powierzchni. Finalnie w Banku Tkanek i Komórek będą gromadzone i dopuszczone do obiegu pobrane tkanki, a w Wytwórni Farmaceutycznej planowane jest przyjmowanie tych tkanek, hodowla komórek, przygotowywanie oraz dystrybucja produktu leczniczego terapii zaawansowanej.  

Jednostka powstanie wskutek dobudowania dwukondygnacyjnego obiektu do budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM, który posiada niezbędne urządzenia, przyłącza i zagospodarowanie terenu. Wartość inwestycji wyniesie 15 mln zł, w tym dofinansowanie przez MEiN to 6,5 mln zł. Dodatkowo uczelnia planuje złożyć wniosek na dofinansowanie dla OZE z WFOŚiGW na kwotę około 2,5 mln zł.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886