Ciekawy zawód - diagnosta laboratoryjny

23.04.2021 Ogłoszenia

Zdobędziesz go, studiując analitykę medyczną na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM. To jeden z ciekawszych kierunków medycznych. Maturzysto! Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś – przeczytaj opis kierunku …

Studiując analitykę medyczną zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii oraz toksykologii. Poznasz jak funkcjonuje laboratorium diagnostyczne XXI wieku.

To 5-letnie studia magisterskie. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego uprawniające do podjęcia pracy w laboratoriach diagnostycznych o dowolnym profilu oraz w laboratoriach naukowych.

Diagnosta laboratoryjny uczestniczy w procesie diagnozowania pacjenta - potrafi pobierać i przygotowywać materiał biologiczny, stosując algorytmy postępowania diagnostycznego wykonuje badania laboratoryjne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury oraz technik manualnych, interpretuje, ocenia wartość diagnostyczną i autoryzuje wyniki badań, rozwiązuje problemy diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej. Diagnosta organizuje pracę i nadzoruje funkcjonowanie laboratorium.

Absolwentów analityki medycznej czeka bardzo ciekawa praca z możliwością dalszego doskonalenia zawodowego podczas specjalizacji z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej.

Program studiów obejmuje przedmioty takie jak: anatomia, farmakologia, biochemia, fizjologia, histologia, immunologia, higiena i epidemiologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, historia medycyny i farmacji, biologia i genetyka, analiza instrumentalna, chemia (ogólna i nieorganiczna, analityczna, organiczna, fizyczna, kliniczna), biofizyka, immunopatologia, patofizjologia, patomorfologia, propedeutyka medycyny, toksykologia, mikrobiologia ogólna, diagnostyka mikrobiologiczna, hematologia laboratoryjna, diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka parazytologiczna, biologia molekularna, biochemia kliniczna, cytologia kliniczna, genetyka medyczna, serologia grup krwi z transfuzjologią, analityka ogólna i techniki pobierania materiału, propedeutyka diagnostyki klinicznej, diagnostyka izotopowa, statystyka, statystyka medyczna, psychologia, socjologia, prawo medyczne, praktyczna nauka zawodu, organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych, systemy jakości i akredytacja laboratoriów.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886