Konkurs na udział w Konsorcjum 2 - oznaczenia witamina C, demetylacja DNA

11.02.2022 Ogłoszenia

Nabór otwarty w poszukiwaniu Konsorcjanta w projekcie pt.: "Witamina C w redukcji ryzyka nowotworów złośliwych u kobiet – niekomercyjne badanie kliniczne".
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (LIDER) poszukuje partnera do projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych (w ramach konkursu: "Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych - ABM/2022/1") wykona następujące zadania:

  1. udział w tworzeniu założeń projektu,
  2. ocena stężeń witaminy C we krwi i w komórkach,
  3. badanie: epigenetyczne modyfikacje DNA (demetylacja DNA) w komórkach i w moczu i pomiar uznanego biomarkera stresu oksydacyjnego – 8-oksy-deoksyguanozyny,
  4. udział w tworzeniu protokołu badania klinicznego,
  5. udział w analizowaniu danych/ wyników uzyskanych w trakcie badania.


Partner musi spełniać warunki określone w konkursie "Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych - ABM/2022/1" w zakresie podmiotowej dopuszczalności (w tym wszystkie warunki formalne) Partnera. Partnera musi cechować doświadczenie minimum 5 letnie w obszarze badań nad chorobami cywilizacyjnymi w zakresie chemoprewencji raków, posiadanie kadry badawczej, infrastruktury oraz warunków dla wykonywania oceny stężeń witaminy C we krwi i w komórkach oraz pomiarów epigenetycznych modyfikacji DNA i 8-oksy-2’-deoksyguanozyny na poziomie całego genomu i w moczu. Partner powinien zaproponować zasoby infrastrukturalne i kadrowe, które może zaangażować na potrzeby projektu oraz udzielić informacji o działalności (w tym przedłożyć wymagane załączniki / podpisać umowę w terminie określonym w ogłoszeniu), które umożliwią złożenie wniosku.

Zgłoszenia należy składać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia - na adres wskazany w zakładce na stronie internetowej Lidera tj: zastępca kierownika Działu Funduszy Zewnętrznych: Ewa Piekarczyk – ewa.piekarczyk@pum.edu.pl


Zgłoszenie zawierać powinno:

  • informacje (nazwa, NIP, REGON) wraz z deklaracją uczestnictwa (podpisane przez osobę pełnomocną uprawnioną do reprezentacji);
  • informacje o zrealizowanych projektach w obszarze chemoprewencji raków w ostatnich 5 latach;
  • informacje o potencjale osobowym, infrastrukturalnym, który Partner jest w stanie zaangażować na potrzeby projektu;
  • informacje potwierdzające spełnienie warunków stawianych konsorcjantom w projekcie (w szczególności określonych w pkt 2.5 Regulaminu: https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1191,Konkurs-otwarty-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-ABM20221.html

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886