Koronawirus COVID -19 (SARS CoV-2) - komunikat 9

15.04.2020 Ogłoszenia

Mając na uwadze § 9 ust. 9 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zobowiązuję kierowników jednostek, których działalność jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, do uwzględniania przy wyznaczaniu pracowników świadczących pracę w miejscu jej stałego wykonywania konieczności zachowania odległości co najmniej 1,5 m między stanowiskami pracy ww. pracowników.

W przypadku konieczności jednoczesnego przebywania kilku pracowników w danym miejscu pracy i braku możliwości zapewnienia ww. odległości pomiędzy ich stanowiskami, pracownikom tym zostaną wydane środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19 (maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji rąk). O przydział tych środków należy wystąpić do Działu BHP (e-mail: specbhp@pum.edu.pl lub nataliad@pum.edu.pl, tel: 091 48 00 753).

Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem 19 kwietnia 2020 r.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886