Ocena okresowa nauczycieli akademickich (1.05.2020-30.04.2022), Zarządzenie Nr 43/2020

04.05.2020 Ogłoszenia

Kryteria, zasady i tryb przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich dla stanowisk w grupie badawczo-dydaktycznej, w grupie dydaktycznej i w grupie badawczej.

Zarządzenie Nr 43/2020
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kryteriów, zasad i trybu przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na podstawie art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadzam ankiety oceny okresowej nauczycieli akademickich, zawierające kryteria oceny za okres 2 lat, dla następujących stanowisk w  grupie badawczo-dydaktycznej:

 1. profesor – załącznik nr 1,
 2. profesor uczelni – załącznik nr 2,
 3. adiunkt z habilitacją – załącznik nr 3,
 4. adiunkt bez habilitacji – załącznik nr 4,
 5. asystent – załącznik nr 5.

§2
Wprowadzam ankiety oceny okresowej nauczycieli akademickich, zawierające kryteria oceny za okres 2 lat, dla następujących stanowisk w  grupie dydaktycznej:

 1. profesor dydaktyczny – załącznik nr 6,
 2. starszy wykładowca, wykładowca, starszy lektor, lektor i instruktor– załącznik nr 7.

§3
Wprowadzam ankiety oceny okresowej nauczycieli akademickich, zawierające kryteria oceny za okres 2 lat, dla następujących stanowisk w  grupie badawczej:

 1. profesor – załącznik nr 8,
 2. profesor uczelni – załącznik nr 9,
 3. adiunkt z habilitacją – załącznik nr 10,
 4. adiunkt bez habilitacji – załącznik nr 11,
 5. asystent – załącznik nr 12.

§4

 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej w oparciu o kryteria ustalone określone w §1-3, raz na dwa lata.
 2. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
 3. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

§5

 1. Oceny okresowej nauczycieli akademickich dokonują wydziałowe komisje oceniające. Na wydziale może zostać powołana więcej niż jedna komisja oceniająca.
 2. Wydziałową komisję oceniającą powołuje rektor na wniosek dziekana. W skład komisji wchodzą:
  1. przewodniczący - dziekan lub inna wyznaczona przez niego osoba,
  2. co najmniej 2 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
  3. co najmniej 2 nauczycieli akademickich pochodzących z grona pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
 3. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.

§6
Właściwą do dokonania oceny nauczyciela akademickiego jest komisja tego wydziału na którym zlokalizowana jest jednostka, w której zatrudniony jest dany nauczyciel akademicki.

§7

 1. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego wydziałowa komisja oceniająca bierze pod uwagę ocenę wystawioną nauczycielowi akademickiemu przez kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej, w której jest on zatrudniony, z zastrzeżeniem, że:
  1. w przypadku nauczyciela, który pełni jednocześnie funkcję kierownika jednostki i funkcję prodziekana lub prorektora  – ocenę wystawia dziekan właściwego wydziału,

  2. w przypadku nauczyciela, który pełni jednocześnie funkcję kierownika jednostki i funkcję dziekana – ocenę wystawia rektor.
 2. W przypadku wystawienia nauczycielowi akademickiemu przez kierownika jednostki (dziekana/rektora) ogólnej oceny negatywnej, przewodniczący wydziałowej komisji oceniającej zaprasza na posiedzenie komisji ocenianego nauczyciela akademickiego oraz jego kierownika (dziekana/rektora).
 3. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę przedstawianą przez studentów
  i doktorantów za okres objęty oceną nauczyciela akademickiego. Ocenę studentów
  i doktorantów ustala się na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród studentów
  i doktorantów wydziału.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na posiedzenie wydziałowej komisji oceniającej przewodniczący może zaprosić przedstawiciela samorządu studentów lub przedstawiciela samorządu doktorantów.

§8

 1. Nauczyciel akademicki oceniany jest w zakresie kryteriów, o których mowa
  w §1-3, wg następującej skali ocen: „pozytywna” lub negatywna”.
 2. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 1, nauczyciel akademicki otrzymuje ogólną ocenę okresową wg skali, o której mowa w ust.1.
 3. Decyzję dotyczącą oceny komisja podejmuje w drodze głosowania. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 4. Warunkiem otrzymania ogólnej oceny pozytywnej jest uzyskanie przez nauczyciela akademickiego:
  1. zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym co najmniej pozytywnej oceny w działalności naukowej i w działalności dydaktycznej,
  2. zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym co najmniej pozytywnej oceny w działalności dydaktycznej,
  3. zatrudnionego na stanowisku badawczym co najmniej pozytywnej oceny w działalności naukowej.
 5. Wystawienie nauczycielowi oceny negatywnej w poszczególnych osiągnięciach wymaga pisemnego uzasadnienia.

§9

 1. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami zostaje mu przedstawiona przez dziekana lub kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej.
 2. Od oceny dokonanej przez wydziałową komisję oceniającą służy nauczycielowi akademickiemu odwołanie do rektora.
 3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia nauczycielowi akademickiemu oceny komisji. O możliwości i terminie wniesienia odwołania należy poinformować osobę ocenianą.
 4. Rektor rozpoznaje odwołanie w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania.W przypadku ogólnej oceny negatywnej wystawionej przez wydziałową komisję oceniającą rektor przed wydaniem decyzji w sprawie oceny może wysłuchać ocenianego nauczyciela.
 5. Rektor utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego.

§10

 1. W przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego w niepełnym wymiarze etatu kryteria oceny, o których mowa w §1-3, ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
 2. W przypadku gdy w ocenianym okresie nastąpiła zmiana stanowiska lub grupy zatrudnienia kryteria oceny, o których mowa w §1-3, ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudniania na danym stanowisku lub grupie

§11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 maja 2020 r.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886