ODBIÓR PIT za 2019 r.

21.02.2020 Ogłoszenia

Odbiór PIT-11 za 2019 r.

Dział Płac Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie informuje, iż od 12 lutego 2020 r. wydawane są informacje o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11 za rok podatkowy 2019.

PIT-y odbierać można osobiście lub za upoważnieniem w Dziale Płac pokój 230 /Rektorat/, w godzinach 7.30-15.30.

PIT-y nie odebrane do 25 lutego (włącznie) zostaną wysłane listem poleconym na adres domowy.

Informacje PIT-11 dla osób nie będących pracownikami PUM zostały wysłane 11.02.2019 r. listem poleconym na podane adresy.

Informacje PIT-11 dla osób zwolnionych zostały wysłane 11.02.2019 r. listem poleconym  na podane adresy.

UWAGA:
Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu, za którą Uczelnia zobowiązana była
w 2019 roku naliczyć składki ZUS wraz z PIT-em otrzyma tzw. Informację roczną dla osoby ubezpieczonej (Podstawa prawna art.41 ust.8 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.). Ubezpieczony otrzymuje informację w celu weryfikacji zawartych w niej danych (np. danych ewidencyjnych, okresów przerw w opłacaniu składek, czy prawidłowości naliczenia składek). W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym należy w terminie trzech miesięcy od otrzymania informacji zgłosić w Uczelni, na piśmie lub do protokołu, wniosek o sprostowanie tych danych. Ubezpieczony informuje o tym fakcie również ZUS. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji we wskazanym terminie, to uznaje się je za zgodne ze stanem faktycznym.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886