Odwołanie polecenia pracy zdalnej pracowników, niebędących nauczycielami akademickimi

13.05.2020 Ogłoszenia

Komunikat nr 8/2020 Kanclerza PUM z dnia 12 maja 2020 r.

Z dniem 14 maja 2020 r. odwołuję polecenie pracy zdalnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Od tego dnia wykonywanie pracy odbywać się będzie w godzinach od 730 – 1530.

W związku z powyższym obowiązuje do odwołania:

  1. wielokrotne w ciągu dnia wietrzenie pomieszczeń pracy oraz mycie rąk ciepłą wodą z mydłem,
  2. pracownicy mający kontakt bezpośredni z interesantem/klientem lub przebywający  w pomieszczeniach, w których nie można zapewnić m.in. odległości min. 1,5 od siebie noszą maski np. materiałowe wielokrotnego użycia lub jednorazowe i otrzymują środek do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe,
  3. środki ochrony osobistej niezbędne dla ochrony pracowników zatrudnionych w grupie technicznej uczestniczących w badaniach naukowych, działalności usługowej (w przyszłości w dydaktyce) w pracowniach/laboratoriach itp., z użyciem materiału biologicznego zakaźnego, zapewnia Kierownik Jednostki naukowo-dydaktycznej z własnych funduszy,
  4. kierowcy mają obowiązek używać maski np. materiałowej wielokrotnego użycia lub jednorazowej i środka do dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych,
  5. pracownicy służby bibliotecznej mają obowiązek pracować zaopatrzeni w maski materiałowe wielokrotnego użycia lub jednorazowe, rękawiczki jednorazowego użycia i płyn dezynfekcyjny. Zamówienie na ww. środki składa Dyrektor Biblioteki Głównej bezpośrednio do Działu Zaopatrzenia. Pracowników obowiązują podczas pracy również rekomendacje Biblioteki Narodowej,
  6. pozostali pracownicy obowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu oraz do stosowania zasad bezpiecznej pracy tj. m.in. mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z komunikatem Działu BHP i Ochrony Środowiska z dnia 13.03.2020 r. ”Wskazówki bezpiecznej i higienicznej pracy w związku z ryzykiem narażenia na wirusa COVID-19”, dostępne w załączniku.

Przez interesanta/klienta rozumie się osobę, która przychodzi do PUM w celu załatwienia sprawy (nie dotyczy to osoby będącej współpracownikiem).

Środki ochrony osobistej tj.: maski np. materiałowe wielokrotnego użycia lub jednorazowe i rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk pracownikom wydaje Dział BHP i Ochrony Środowiska (e-mail: specbhp@pum.edu.pl lub nataliad@pum.edu.pl, tel.: 91 48 00 753).

 

 

mgr inż. Krzysztof Goralski
Kanclerz PUM


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886