Publikuj w wydaniu specjalnym

15.11.2021 Ogłoszenia

Wydanie specjalne „Novel strategies to improve the therapeutic effects of natural anticancer compounds” czasopisma Pharmaceutics (IF 6,321).

Redaktorzy tego wydania – dr n. med. Magdalena Perużyńska i prof. dr hab. n. med. Marek Droździk z Katedry Farmakologii PUM– zapraszają do nadsyłania prac oryginalnych i poglądowych, poświęconych innowacyjnym metodom dostarczania naturalnych związków przeciwnowotworowych, przyczyniających się do zwiększenia skuteczności terapii i ograniczenia działań niepożądanych. Przedmiotem zainteresowań są zarówno stosowane leki, jak i mniej znane substancje pochodzenia naturalnego o obiecujących  właściwościach przeciwnowotworowych.

Wydanie poświęcone jest przede wszystkim zastosowaniu liposomów, nanostruktur lub biopolimerów jako nośników leków, jednak nie wyklucza prezentowania innych strategii zwiększających biodostępność, eliminujących konieczność stosowania toksycznych rozpuszczalników lub umożliwiających wybiórczy transport leków do komórek nowotworowych.

Odkrycie cytostatycznych właściwości alkaloidów Vinca, taksanów, epipodofilotoksyn i pochodnych kamptotecyny zrewolucjonizowało współczesną chemioterapię i pomimo znaczącego postępu jaki zawdzięczamy terapii celowanej, naturalne inhibitory mitozy wciąż stanowią jedne z najczęściej stosowanych leków w onkologii.

Termin zgłaszania prac upływa 30 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://www.mdpi.com/journal/pharmaceutics/special_issues/Compounds_Anticancer


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886