Rektor PUM w Radzie Przejrzystości AOTMiT

27.12.2022 Ogłoszenia

Począwszy od listopada 2022 r. Minister Zdrowia zaprosił do współpracy w Radzie Przejrzystości prof. dr hab. Bogusława Machalińskiego, rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Rada Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pełni funkcję doradczo-opiniodawczą. W swojej formule funkcjonuje od roku 2012 r. i zastąpiła działającą wcześniej przy Agencji Radę Konsultacyjną. Członków Rady powołuje Minister Zdrowia, dbając o to aby jej przedstawiciele tworzyli interdyscyplinarny zespół oraz dysponowali niezbędnym doświadczeniem i wiedzą odpowiednią dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej. Dla zapewnienia jak najlepszej pracy oraz ułatwienia opracowywania rekomendacji dla technologii medycznych w skład Rady powoływani są m.in. przedstawiciele Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rzecznika Praw Pacjenta, a także 10 osób o uznanym dorobku oraz posiadających co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych. Do zadań Rady należy w szczególności opracowywanie rekomendacji dotyczących finansowania technologii medycznych i świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że po raz pierwszy od ukonstytuowania w składzie Rady zasiada przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Stanowi to dostrzeżenie potencjału oraz dużej roli, jaką odgrywa nasz Uniwersytet i jego przedstawiciele zarówno w regionie jak i w Polsce.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o Radzie Przejrzystości, w tym jej aktualny skład, można znaleźć na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:

 


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886