SZCZECIŃSKI GREEN ENERGY KLASTER wystartował …

08.04.2021 Ogłoszenia

Z inicjatywy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 4 lutego br. pięć podmiotów – PUM w Szczecinie, Gmina Miasto Szczecin, szpitale kliniczne PUM SPSK nr 1 i SPSK nr 2 oraz ZWiK Sp. z o.o. podpisało porozumienie o utworzeniu klastra energii pn. „SZCZECIŃSKI GREEN ENERGY KLASTER”. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie został koordynatorem SGE KLASTRA.

Partnerzy zobowiązali się do współpracy w zakresie ochrony środowiska naturalnego Szczecina i regionu, a w szczególności do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w obszarze działania Klastra, rozwoju rozproszonych źródeł energii, poprawy jakości zasilania i zmniejszenia energochłonności swojej działalności, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w regionie i osiągania celów klimatycznych, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- Budowa samowystarczalnego energetycznego obszaru i gospodarki korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii ma służyć interesowi publicznemu. – mówi Krzysztof Goralski, kanclerz PUM, koordynator KLASTRA, i dodaje - Inicjatywa ma charakter otwarty, ale warunkowy, co oznacza, że będą mogli do niej przystąpić nowi Partnerzy spełniający określone kryteria ekonomiczno – techniczne.

W Pomorskim Uniwersytecie Medycznym pomysł powołania KLASTRA powstał w 2020 roku. Był konsekwencją analiz zapotrzebowania energetycznego obiektów, których PUM i jednostki uczelni posiadają wiele. Poszukiwanie efektywnych rozwiązań otworzyło nowe możliwości, tj. szerszą kooperację z korzyścią dla więcej niż jednego podmiotu oraz dla szeroko pojętego otoczenia, w którym one działają.

- Będziemy otwarci na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster, a także nastawieni na wykreowanie obszaru Klastra jako otwartego na rozwój czystych technologii. – podkreśla Mariusz Patyk, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju ZWiK, Przewodniczący Rady Klastra – Nasze wspólne działanie istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia mieszkańców.

Założyciele SZCZECIŃSKIEGO GREEN ENERGY KLASTRA podjęli zobowiązanie wzajemnego wspierania się. Ich współpraca ukierunkowana będzie na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz na rzecz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii (OZE).

25 marca br. powołano Radę Klastra, naczelny organ decyzyjny i kontrolny. Złożona z przedstawicieli Partnerów Rada, pod kierownictwem Koordynatora Klastra, zajmie się teraz opracowaniem strategii, a także inicjowaniem współpracy z innymi podmiotami – przedsiębiorcami, jednostkami sfery badawczo-rozwojowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami, których cele i działania będą zgodne ze strategią Klastra.

W aktywność Klastra wpisana jest także działalność informacyjna i promocyjna, której celem będzie edukacja i budowanie pozytywnego wizerunku OZE oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród lokalnej społeczności.

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886