Cztery nagrody Ministra Zdrowia dla profesorów PUM

22.11.2021 Wydarzenia

Minister Zdrowia pozytywnie zaopiniował wnioski Senatu PUM w sprawie przyznania czterem przedstawicielom PUM nagród ministerialnych. W gronie laureatów znaleźli się prof. Barbara Dołęgowska, prof. Elżbieta Grochans, dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka oraz rektor PUM prof. Bogusław Machaliński.

Nagrody wręczył Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber, w obecności Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Posła na Sejm Czesława Hoca.

Profesor Barbara Dołęgowska otrzymała to zaszczytne wyróżnienie między innymi za zaangażowanie w sześciu projektach badawczych i naukowych, których była kierownikiem. Jej dorobek to 204 prace pełno tekstowe, 1223 cytowań, czy IF 344.386. Prof. Dołęgowska była prorektorem ds. dydaktyki PUM, członkiem Senatu oraz Rady Naukowej Wydziału Medycyny i Stomatologii. Jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, Przewodniczącą Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, członkiem Zarządu Głównego PTBioch oraz Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, a także Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.

Profesor Elżbieta Grochans specjalizuje się w badaniach naukowych oraz działalności dydaktycznej związanej głównie z kierunkiem pielęgniarstwo i położnictwo. Jest kierownikiem Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa oraz Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wszystkie osiągnięcia dydaktyczne są powiązane z pracą naukową oraz sumarycznym IF 162.589 i 4308 punktami MNiSW. Pełniąc funkcję kierownika Centrum Symulacji Medycznej PUM, udoskonala proces kształcenia z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania, głównie metody symulacji medycznej.

Docent Karolina Skonieczna-Żydecka rozwija dyscyplinę nauki o zdrowiu w aspekcie czynników regulujących działanie osi mózgowo-jelitowej. W swoich badaniach wykazała, że zakłócenia osi mózgowo-jelitowej mają istotne znaczenie w patogenezie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego i schorzeń neuropsychiatrycznych. Aktualnie działania naukowe ogniskują się na ocenie wpływu stresu wywołanego obecnością pandemii SARS CoV-2 na zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Autorka licznych publikacji (IF=276.192, MNiSW: 6777.000 pkt), uczestniczka wielu międzynarodowych projektów badawczych, m.in. COH-FIT. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Profesor Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, oprócz aktywności zawodowej w roli lekarza, naukowca i nauczyciela, pełni również funkcję zarządczą. Dzięki swojej działalności w tym zakresie skutecznie wpłynął na podniesienie efektywności naukowej oraz jakości zaplecza dydaktycznego uczelni. Skoncentrował się także na procesie udoskonalania infrastruktury szpitali klinicznych, a także polepszeniu wyników finansowych uczelni. Działania te wymiernie poskutkowały, m.in.  podniesieniem pozycji PUM w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych oraz rankingach zdawalności egzaminów lekarskich.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886