Profesor z PUM w zarządzie Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

07.04.2023 Wydarzenia

Podczas 31. Europejskiego Zjazdu Psychiatrów (31-th European Congress of Psychiatry, EPA 2023), prorektor ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Kliniki Psychiatrii PUM – prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec został wybrany do zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (European Psychiatric Association, EPA). Był jego członkiem także w kadencji 2014-2019. Gratulujemy!

Prof. Samochowiec jest także wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego obecnej kadencji, a w poprzedniej piastował funkcję prezesa. Jako specjalista psychiatrii i psychoterapeuta merytorycznie i aktywnie wspiera tę dziedzinę medycyny w kraju i na arenie międzynarodowej. Był organizatorem 27. Zjazdu Psychiatrów Europejskich (EPA) w Polsce, a także Zjazdów Psychiatrów Polskich. Aktywnie działa w Europejskim Towarzystwie Badań nad Alkoholizmem (European Society for Biological Research on Alcoholism - ESBRA). Szczególnie interesuje się genetyką uzależnień, depresją i zaburzeniami lękowymi, a także ADHD, farmakogenetyką schizofrenii i schizofrenią deficytową. Jako lekarz i badacz zajmuje się także pierwszymi epizodami psychozy, stanami wysokiego ryzyka psychozy i psychobiotą.

Prof. Samochowiec jest promotorem 19 ukończonych prac doktorskich i opiekunem 5 habilitacji. Opublikował przeszło 300 oryginalnych i poglądowych prac w języku polskim, angielskim oraz niemieckim (wskaźnik Hirscha 28). Jest stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta na Uniwersytecie w Berlinie, laureatem Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2020 i nagrody „Aktywny w Walce z Depresją". Pełni funkcję redaktora naczelnego „Archives of Psychiatry and Psychotherapy”. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: „Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry”, „Psychiatria Polska”, „Alkohol i Narkomania”.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886