Akademickie Biuro Karier


Akademickie Biuro Karier działające na Uczelni
ma stanowić pomost między studentami i absolwentami a rynkiem pracy

Poznaj swoje kompetencje zawodowe !!!

Już dziś możesz wykonać bezpłatnie test i dokonać indywidualnej oceny kompetencji zawodowych ważnych z punktu widzenia funkcjonowania zawodowego.

W ramach projektu „Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z090/17 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych z kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, biotechnologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia, psychologia zdrowia, którym do zakończenia nauki pozostają maksymalnie 4 semestry.W ramach oferowanego wsparcia  możesz dokonać OCENY SWOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

a także: 

 1. skonsultować dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny),
 2. przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
 3. poznać różne źródła dofinansowań na założenie firmy lub rozwój kwalifikacji zawodowych (źródła dofinansowań do szkoleń),
 4. uzyskać możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach,
 5. skorzystać z możliwości zapisania się na wizytę do Doradcy EURES dysponującego informacją o niemieckim (przygranicznym) rynku pracy.


Dodatkowe informacje:  www.pum.edu.pl/progressio

Skorzystaj z tej możliwości.
Zainwestuj w swoją przyszłość!


Drodzy Studenci i Absolwenci

w związku z decyzjami powziętymi przez władze uczelni oraz w trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej informujemy, że do 24 maja 2020 r. zawieszona zostaje możliwość korzystania z naszych usług stacjonarnie.

Na bieżąco będziemy kontaktować się z osobami zapisanymi do projektu, a doradztwo zawodowe będzie prowadzone w formie kontaktu zdalnego, czyli telefonicznie lub mailowo.


Idea Biura Karier

Senat Pomorskiej Akademii Medycznej w dniu 21 stycznia 2004 r. powołał Uczelniane Biuro Karier (UBK) z siedzibą w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą.

ABK działające obecnie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie ma stanowić pomost między studentami i absolwentami, a rynkiem pracy. Pracodawcom natomiast oferujemy możliwość zaistnienia w świadomości studentów i absolwentów, a także pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry.

 

Celem ABK jest:

 • wspieranie studentów i absolwentów PUM w procesie planowania i realizacji  ścieżki zawodowej,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie niezbędnych kompetencji miękkich oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy,
 • monitorowanie losów zawodowych absolwentów,
 • nawiązywanie trwałej współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym tj. pracodawcami,  instytucjami rynku pracy, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi biurami karier.

Informacje umieszczane są na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier kierowane są do  studentów  i absolwentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ BIUR KARIER

1 września 2015 r. oficjalnie powołano Zachodniopomorską Sieć Biur Karier (ZSBK), zrzeszającą w swoich strukturach biura karier większości uczelni z województwa zachodniopomorskiego.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w styczniu 2019 roku przystąpił do ZSBK.

Celem Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier jest:

 • Wzajemna współpraca i rozwój Biur Karier oraz uczelnianych instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 • Wymiana informacji na temat realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego
 • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne Biura zrzeszone w ZSBK.
 • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym województwa zachodniopomorskiego.
 • Realizowanie wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.


ZSBK na co dzień prowadzić będzie działania w następujących obszarach:

 • Promocji i informacji
 • Programów Unii Europejskiej
 • Publikacji
 • Szkoleń
 • Współpracy z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Osoby zainteresowane współpracą z Zachodniopomorską Siecią Biur Karier zapraszamy do kontaktu z Akademickim Biurem Karier Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dane kontaktowe.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886