Przebudowa budynku Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Medycznych PUM w Szczecinie


Logo projektu:

Przebudowa budynku Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Medycznych PUM w Szczecinie

Nr umowy:

7447/IB/SP/2023 z dn. 18.09.2023 r.


Okres realizacji:

18.09.2023 - 31.12.2025


Wartość projektu:

14 021 070,00 zł (dofinansowane w 100% z budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki )


Kierownik projektu:

mgr inż. Krzysztof Goralski - Kanclerz PUM


Koordynacja administracyjna:

mgr inż. Katarzyna Lenarcik tel. 91 480 07 50 / 784 089 287 Dział Techniczny (koordynator) | mgr Monika Biegas tel. 91 480 0737 , mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)


Streszczenie projektu:

Głównym celem działalności planowanego Centrum będzie prowadzenie badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, łączących nauki medyczne z innymi dziedzinami wiedzy, w tym ekonomiki procesów medycznych oraz ekonomii systemu finansowania służby zdrowia, a także regulacyjnego (prawno-administracyjnego) otoczenia jednostek medycznych w Polsce i Unii Europejskiej. Istotną ideą planowanej działalności Centrum będzie także łączenie refleksji nad wieloma dziedzinami nauk związanych ze światem medycyny oraz nauk ścisłych, m.in. takich jak biotechnologia oraz nanotechnologia. Wieloprofilowy charakter projektowanych badań nie może pomijać również tych szczególnych potrzeb, jakie w ostatnim czasie istotnie się unaoczniły, tj. działania państwa, zapewnienia jego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zagwarantowania odpowiedniego dostępu do świadczeń medycznych w sytuacjach nadzwyczajnych tj.(zagrożenia terrorystyczne, pandemie, pomoc medyczna i humanitarna państwom w okresie wojny). Odpowiedź na te zagadnienia nie będzie zaś możliwa bez tworzenia przekrojowych zespołów badawczych, a następnie tworzenia warunków do upowszechniania wyników prowadzonych przez nie badań wśród interesariuszy, w tym organów państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek służby zdrowia.
Ponadto celem realizacji niniejszej inwestycji jest stworzenie Centrum o charakterze głęboko naukowym, funkcjonującego w oparciu o najwyższe standardy. Do jego zadań będzie należeć inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących świata medycyny i dziedzin pokrewnych. Powstanie Centrum przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia umiędzynarodowienia Uczelni poprzez możliwość prowadzenia interaktywnych szkoleń, spotkań, forów i konferencji naukowych, zarówno w sposób zdalny jak i na miejscu oraz przyjmowania kadry naukowej z zagranicy. Centrum będzie mogło prowadzić również funkcję edukacyjną i ekspercką.
Powstanie Centrum da również podwaliny do rozwoju kształcenia na uczelniach. Pojawią się nowe pomysły badawcze. Wychodząc naprzeciw zmianom w podejściu do edukacji na szczeblu wyższym, powoływania większej kierunków interdyscyplinarnych w medycynie niezbędne jest utworzenie Centrum Badań Interdyscyplinarnych Studiów Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Realizacja wnioskowanej inwestycji naukowo-badawczej doskonale wpisuje się w plany i strategię rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który obecnie znajduje się w czołówce Uczelni w zakresie prowadzonych badań naukowych (wg. Perspektyw 2. miejsce w zakresie Efektywności Naukowej) i aspiruje do rangi wiodącego ośrodka naukowobadawczego w regionie i kraju. Inwestycja ta otworzy nieograniczone możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych o charakterze innowacyjnym w dziedzinach medycznych, farmakologicznych, farmaceutycznych i medycynie eksperymentalnej.
Centrum naukowo-badawcze będące przedmiotem wniosku, zostanie wykorzystane do realizacji wielu projektów naukowobadawczych wszystkich Jednostek badawczych i klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie we współpracy z zespołami z innych Uczelni w Polsce i z Uczelniami zagranicznymi. Dotychczasowa współpraca zaowocowała licznymi opublikowanymi pracami w renomowanych czasopismach z Listy Filadelfijskiej.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886