„Rozbudowa budynku MCD3 PUM w Szczecinie o Bank Tkanek i Komórek oraz Wytwórnię Farmaceutyczną”


Logo projektu:

„Rozbudowa budynku MCD3 PUM w Szczecinie o Bank Tkanek i Komórek oraz Wytwórnię Farmaceutyczną”

Nr umowy:

7348/IB/SP/2022


Okres realizacji:

29.12.2022 - 31.12.2023


Wartość projektu:

8 530 000,00 , w tym dofinansowanie 6 500 000,00


Kierownik projektu:

mgr inż. Krzysztof Goralski


Koordynacja administracyjna:

mgr Marcin Wroniecki - Dział Funduszy Zewnętrznych


Streszczenie projektu:

Głównym celem realizacji inwestycji jest konieczność rozwoju przez jednostki badawcze Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziały Medycyny i Stomatologii innowacyjnych procesów produkcyjnych substancji leczniczych w kontrolowanych warunkach zgodnych z tzw. Dobrą Praktyką Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice, GMP), co wymaga inwestycji środków finansowych w infrastrukturę techniczną i w efekcie pozwoli realizować stały rozwój umiejętności młodych kadr przemysłu farmaceutycznego. Podstawowym wymogiem produkcyjnym w standardzie GMP jest prowadzenie procesu produkcji substancji leczniczych w warunkach najwyższych klas czystości środowiska pomieszczeń produkcyjnych, zapewniających właściwą jakość procesu produkcji nowych substancji leczniczych przeznaczonych do badań klinicznych u ludzi. Praca z wrażliwymi materiałami farmaceutycznymi wymaga zapewnienia stabilnego środowiska poprzez budowę tzw. „cleanroomu”, obejmującego kilka stref czystych zapewniających klasę czystości ISO 3, w których kontrolowane są parametry środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, liczba cząstek o określonej wielkości, flora mikrobiologiczna oraz ilość wymian powietrza na godzinę. Funkcjonowanie Wytwórni Farmaceutycznej GMP o podwyższonych parametrach kontroli środowiska wymaga stworzenia kontrolowanej strefy czystej czyli zbudowania zespołu pomieszczeń z kaskadą ciśnień, śluzami osobowymi i towarowymi oraz stanowiskami z nadmuchem
laminarnym, w których umieszczone są zespoły urządzeń odizolowanych od otaczających je czynników zewnętrznych. Wszelkie urządzenia i przedmioty do użytku w strefie czystej muszą być zaprojektowane w specjalny sposób, z uwzględnieniem szczelności, antystatyki, aseptyki i eliminacji nadmiarowych powierzchni, co wymaga odpowiedniego sposobu ich użytkowania przez personel Wytwórni.

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa dwukondygnacyjnego obiektu do budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu w formule zaprojektuj i wybuduj. Celem inwestycji jest utworzenie przestrzeni i struktury funkcjonalnej pomieszczeń, w której będzie możliwe zorganizowanie na cele planowanego Banku Tkanek i Komórek oraz Wytwórni Farmaceutycznej, spełniających wymogi technologiczne dla pomieszczeń typu „clean-room” oraz wymagań GMP  Przestrzeń Wytwórni Farmaceutycznej oraz Banku Tkanek i Komórek i zorganizowane w niej pomieszczenia korzystać będą z infrastruktury budynku MCD-3 w zakresie:

 • dostępu użytkowników od strony wnętrza istniejącego budynku,
 • dostępu użytkowników do szatni dla pracowników,
 • dostępu użytkowników do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 • dostępu użytkowników do pomieszczenia socjalnego,
 • włączenia do instalacji wodociągowej istniejącego budynku ,
 • włączenia do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej istniejącego budynku ,
 • włączenia do zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej istniejącego budynku ,
 • włączenia do instalacji elektroenergetycznej budynku po rozbudowie przyłącza do wielkości wynikającej z uzyskanych na potrzeby niniejszego opracowania WTP.

Przedmiotowe zadanie zakresem swym obejmuje między innymi:

 • przygotowanie projektu technicznego i wymagań prawnych;
 • przygotowanie terenu budowy;
 • roboty ogólno-budowlane i konstrukcyjne;
 • roboty instalacyjne – szczególnie istotna jest wydajna instalacja wentylacyjna niezbędna do ciągłego przewietrzania pomieszczeń w celu utrzymania odpowiedniej lasy czystości;
 • instalacje elektryczne;
 • uzyskania przez PUM niezbędnych pozwoleń.
   

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886