Aktualne konkursy


ABM/2024/2

Nazwa instytucji finansującej:

Agencja Badań Medycznych 


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Strona konkursu

Uczelnia przewiduje orgnizację konkursu wewnętrzengo na przygotowanie projektów, które uzyskają zgodę władz na dalsze procedowanie. 

Głównym celem Konkursu jest realizacja Niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących identyfikacji i oceny produktów leczniczych lub Eksperymentów badawczych dotyczących identyfikacji i oceny procedur medycznych, w tym procedur diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze onkologii.

Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

 • niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego

lub

 • eksperymentów badawczych obejmujących ocenę skutków zastosowania procedur medycznych, w tym procedur diagnostycznych.

 

Zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym przez ABM poświęconym tematyce konkursu.


Opiekun administracyjny konkursu:

Eksperyment badawczy DNiWZ/Badanie kliniczne CWBK-DFZ

Początek naboru:

24/06/2024

Koniec naboru:

14/11/2024

INTERREG VI A

Nazwa instytucji finansującej:

Krajowy Instytut Wsparcia / Landesförderinstitut/ LFI


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Strona konkursu

Priorytet 1: Aktywizacja transgranicznych potencjałów innowacyjności

Cel szczegółowy 1.1: Badania i innowacje

Cel dofinansowania:

bardziej efektywne wykorzystanie istniejących regionalnych zasobów badawczych w ramach współpracy transgranicznej oraz lepsze zagospodarowanie potencjałów innowacyjnych.

Oczekiwanie rodzaje działań:

1. Tworzenie sieci podmiotów działających w dziedzinie innowacji i lepsze transgraniczne postrzeganie krajobrazu innowacyjnego. Projekty transgraniczne, które np.:

 • prowadzą do transgranicznego usieciowienia klastrów i sieci branżowych,
 • pozwalają na analizę istniejącego potencjału współpracy oraz na opracowywanie i wdrażanie wspólnych strategii,
 • wspierają transgraniczny transfer wiedzy i technologii,
 • wspierają transgraniczne ekosystemy innowacji, np. inicjatywy start-up lub sieci współpracy podmiotów podejmujących działalność gospodarczą, ,
 • wzmacniają współpracę transgraniczną w zakresie badań i rozwoju ukierunkowanych na praktyczne zastosowania, na przykład na rzecz poprawy dostępności do programów wsparcia bądź transgranicznego wykorzystania infrastruktury badawczej,
 • wspólnie wprowadzają na rynek rozwiązania wynikające z transgranicznych potencjałów innowacyjności.

 

2. Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych, transgranicznych rozwiązań. Projekty transgraniczne, które np.:

 • odnoszą się do priorytetów strategii innowacyjności,
 • mają charakter innowacyjny,
 • wnoszą znaczący wkład w rozwój przedsiębiorstw na obszarze programowania,
 • łączą partnerów reprezentujących administrację, naukę i gospodarkę - zgodnie z modelem „potrójnej helisy”.

 

W każdym projekcie musi być co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Niemiec – obaj z budżetami EFRR. Partnerzy projektu wyznaczają jednego beneficjenta wiodącego (partner wiodący). W Programie rolę partnera wiodącego mogą pełnić tylko organizacje publiczne.

Poziom dofinansowania projektów

W ramach Programu, projekty mogą otrzymać wsparcie z EFRR w wysokości do 80% wydatków kwalifikowanych.

Zasady kwalifikowalności znajdują się w Podręczniku Programu Rozdział 4 Wytyczne kwalifikowalności wydatków.

Doradztwo w sprawie wniosków o dofinansowanie

Istnieje możliwość indywidualnego omówienia pomysłu na projekt na bazie szkicu projektu ze Wspólnym Sekretariatem Interreg.


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

06/05/2024

Koniec naboru:

30/08/2024

FERS.03.01-IP.08-001/24

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Strona konkursu

Ogłoszenie o naborze

Dofinansowanie mogą otrzymać uczelnie na realizację projektów obejmujących kompleksowe działania prowadzące do wzrostu szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami), z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni.

Aktualności:


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

08/04/2024

Koniec naboru:

28/06/2024

IMPRESS-U-NAWA

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do programu IMPRESS-U NAWA. Celem Programu jest wsparcie udziału polskich jednostek szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych typu „International supplements” w ramach inicjatywy „International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine IMPRESS-U”. Celem Inicjatywy jest budowanie doskonałości badań naukowych i aplikacyjnych, kształcenia i innowacji poprzez współpracę naukową oraz integrację naukowców z Ukrainy z globalną społecznością naukową. W ramach Inicjatywy NSF organizuje i rozstrzyga konkurs na projekty, które dotyczą wyzwań naukowych w dowolnej dziedzinie nauki, realizowane przez amerykańskich naukowców we współpracy z naukowcami z Ukrainy oraz naukowcami z przynajmniej jednego kraju spośród pozostałych krajów partnerskich.

ogłoszenie o naborze


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Wspłpracy z Zagranicą

Początek naboru:

03/08/2023

Koniec naboru:

30/06/2024

Wspłpraca transgraniczna Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027

Nazwa instytucji finansującej:

Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Mecklenburg-Vorpommern


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Ogłoszenie o konkursie

Cel dofinansowania:

 •  bardziej efektywne wykorzystanie istniejących regionalnych zasobów badawczych w ramach współpracy transgranicznej oraz lepsze zagospodarowanie potencjałów inwestycyjnych.

 

Opis celu szczegółowego 1.1 - Badania i innowacje


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

06/05/2024

Koniec naboru:

30/08/2024

MINIATURA-8

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Nauki 


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 8 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Instrukcja składania wniosków znajduje się w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 8 w systemie OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 CEST.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, wiele wniosków nie otrzymało finansowania ze względu na brak wystarczających środków w tym miesiącu. Dlatego, zwracamy uwagę na możliwość składania wniosków w pozostałych miesiącach trwania naboru.

ogłoszenie o naborze


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Wspłpracy z Zagranicą

Początek naboru:

01/02/2024

Koniec naboru:

31/07/2024

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazw cieplarnianych

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Planowany konkurs

Aktualności

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE) - nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia

Państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej.

Pilotaż w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej realizowanych w formule EPC/ESCO (z udziałem firm ESCO w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej)

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

06/05/2024

Koniec naboru:

15/07/2024

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nazwa instytucji finansującej:

https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2025-r


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Składanie wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2025 r


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Wspłpracy z Zagranicą

Początek naboru:

29/04/2024

Koniec naboru:

31/07/2024

Narodowe Centrum Nauki

Nazwa instytucji finansującej:

KONKURS MAESTRO

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro16


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 16 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 16 w systemie OSF.


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Wspłpracy z Zagranicą

Początek naboru:

17/06/2024

Koniec naboru:

17/09/2024

Narodowe Centrum Nauki

Nazwa instytucji finansującej:

KONKURS SONATA- BIS 14

 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis14


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 14 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, kt


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Wspłpracy z Zagranicą

Początek naboru:

17/06/2024

Koniec naboru:

17/09/2024

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Nazwa instytucji finansującej:

STER NAWA – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Program obejmuje m.in. działania zwiększające mobilność międzynarodową doktorantów, wsparcie stypendialne dla doktorantów, działania wspierające współpracę międzynarodową szkół doktorskich, czy też działania związane z umiędzynarodowieniem „w domu”.


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

20/05/2024

Koniec naboru:

31/07/2024

Horyzont Europa

Nazwa instytucji finansującej:

GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC)


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

CEL

Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku.

ADRESACI

Naukowcy z wybitnym dorobkiem, liderzy mający już praktykę w kierowaniu zespołem.

ZASADY GRANTU

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

link do strony


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

Koniec naboru:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Nazwa instytucji finansującej:

Granty Interwencyjne NAWA


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze, o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Kluczowe jest, aby działania projektowe były ukierunkowane na badanie nagłego, nieprzewidzianego zjawiska.

Wnioski można składać do wyczerpania alokacji, nie dłużej niż do 20 grudnia 2024 roku do godz. 15.00 czasu lokalnego dla Warszawy.

link do strony


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

15/05/2024

Koniec naboru:

20/12/2024

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Nazwa instytucji finansującej:

Zawacka NAWA - oferta przyjazdowa na rok 2024/2025


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Ogłaszamy nabór do programu Zawacka NAWA w ramach oferty przyjazdowej na rok akademicki 2024/2025!

Celem Programu jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Ponadto pobyty pozwolą na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program jest realizowany we współpracy z instytucjami z krajów objętych umowami, zwanymi dalej instytucjami partnerskimi.

link do strony


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

23/01/2024

Koniec naboru:

30/09/2024

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Nazwa instytucji finansującej:

Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Istotą PF są indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem naukowym doktora. Program ma na celu uzyskanie nowych umiejętności, doświadczenia dla rozwoju kariery naukowej w wyniku pracy w indywidualnym, interdyscyplinarnym projekcie badawczo-szkoleniowym oraz dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

link do strony


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

23/04/2024

Koniec naboru:

11/09/2024

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886