Aktualne konkursy


FERS.03.01-IP.08-001/23 - Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Strona konkursu

Ogłoszenie o naborze

Dofinansowanie mogą otrzymać uczelnie lub podmioty, inne niż uczelnie, ale prowadzące szkoły doktorskie – na realizację projektów, mających na celu zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego.

Aktualności:

Aktualizacja dokumentacji

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

23/11/2023

Koniec naboru:

22/02/2024

Welcome to Poland NAWA

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

- budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

- promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

ogłoszenie o naborze


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

28/11/2023

Koniec naboru:

28/02/2024

MSCA Staff Exchanges 2023/2024

Nazwa instytucji finansującej:

Horyzont Europa


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Funding & tenders (europa.eu)


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

05/10/2023

Koniec naboru:

28/02/2024

Współpraca transgraniczna Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027

Nazwa instytucji finansującej:

Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Mecklenburg-Vorpommern


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Ogłoszenie o konkursie

Cele dofinansowania:

 • wspieranie nauki języka sąsiada i kompetencji interkulturowych,
 • ułatwienie dostępu obywateli do usług w zakresie edukacji i szkoleń zawodowych na obszarze objętym Programem,
 • poprawa transgranicznego uznawania kompetencji zawodowych.

 

Opis celu szczegółowego 4.2 - Edukacja


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

04/12/2023

Koniec naboru:

29/02/2024

SONATINA 8

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Nauki


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 8 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej.

ogłoszenie o naborze


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

15/12/2023

Koniec naboru:

15/03/2024

IMPRESS-U-NAWA

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do programu IMPRESS-U NAWA. Celem Programu jest wsparcie udziału polskich jednostek szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych typu „International supplements” w ramach inicjatywy „International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine IMPRESS-U”. Celem Inicjatywy jest budowanie doskonałości badań naukowych i aplikacyjnych, kształcenia i innowacji poprzez współpracę naukową oraz integrację naukowców z Ukrainy z globalną społecznością naukową. W ramach Inicjatywy NSF organizuje i rozstrzyga konkurs na projekty, które dotyczą wyzwań naukowych w dowolnej dziedzinie nauki, realizowane przez amerykańskich naukowców we współpracy z naukowcami z Ukrainy oraz naukowcami z przynajmniej jednego kraju spośród pozostałych krajów partnerskich.

ogłoszenie o naborze


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

03/08/2023

Koniec naboru:

30/06/2024

Współpraca transgraniczna Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027

Nazwa instytucji finansującej:

Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Mecklenburg-Vorpommern


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Ogłoszenie o konkursie

Cel dofinansowania:

 •  bardziej efektywne wykorzystanie istniejących regionalnych zasobów badawczych w ramach współpracy transgranicznej oraz lepsze zagospodarowanie potencjałów inwestycyjnych.

 

Opis celu szczegółowego 1.1 - Badania i innowacje


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

06/05/2024

Koniec naboru:

30/08/2024

MINIATURA-8

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Nauki 


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 8 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Instrukcja składania wniosków znajduje się w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 8 w systemie OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 CEST.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, wiele wniosków nie otrzymało finansowania ze względu na brak wystarczających środków w tym miesiącu. Dlatego, zwracamy uwagę na możliwość składania wniosków w pozostałych miesiącach trwania naboru.

ogłoszenie o naborze


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

01/02/2024

Koniec naboru:

31/07/2024

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Planowany konkurs.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE) - nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia

Państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej.

Pilotaż w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej realizowanych w formule EPC/ESCO (z udziałem firm ESCO w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej)


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

15/04/2024

Koniec naboru:

24/06/2024

MINIATURA 8

Nazwa instytucji finansującej:

MINIATURA 8 (ncn.gov.pl)


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

01/02/2024

Koniec naboru:

31/07/2024

Konkurs grantowy Fundacji Nutricia - edycja 2024

Nazwa instytucji finansującej:

https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/konkurs-grantowy


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Od 1996 roku wspieramy innowacyjne projekty badawcze, które przyczyniają się do rozwoju nauki w dziedzinie żywienia człowieka. Nasza misja to promowanie zdrowia poprzez żywienie, a Państwa badania mogą wnieść znaczący wkład w realizację tego celu.

 

Szczegóły Konkursu:

 

Rodzaje Grantów:

  • Granty Badawcze: do 250 000 zł dla doświadczonych badaczy.
  • Granty Promotorskie: do 100 000 zł dla kandydatów na doktorów.

 

Terminy:

  • Abstrakty: należy przesłać do 30.04.2024.
  • Pełne Wnioski Grantowe: do 30.07.2024, po pozytywnej decyzji Rady Naukowej Fundacji (decyzja podejmowana jest na podstawie abstraktów)
  • Finalne decyzje: 11-12.2024 roku

 

Preferowane Obszary Tematyczne w 2024 Roku:

  • Współwystępowanie czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego i alergii na pokarm u dzieci.
  • Niedożywienie u dzieci z chorobami infekcyjnymi i przewlekłymi.
  • Wpływ leczenia żywieniowego dousznego i/lub dojelitowego w szpitalu i po wypisie.

 

Jak Aplikować?

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/konkurs-grantowy, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje, regulamin konkursowy oraz dokumenty aplikacyjne.

 

Skrócony proces przedstawiony został także na tej krótkiej animacji: https://youtu.be/H_5b7A6c4IU

 

 

Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prośba o kontaktować z Michałem Sawickim, pod numerem telefonu 517 026 264 lub poprzez e-mail: michal.sawicki@fundacjanutricia.pl


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranica

Początek naboru:

18/02/2024

Koniec naboru:

30/04/2024

Horyzont Europa Inicjatywa na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia

Nazwa instytucji finansującej:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?keywords=HORIZON-JU-IHI-2024-06-two-stage


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Call 6 o identyfikatorze Horizon-JU-IHI-2024-06-two-stage jest konkursem dwuetapowym na projekty  badawcze i innowacyjne (RIA). Tematy dotyczą: opracowania praktycznych wskazówek i zaleceń dotyczących wykorzystania danych w procesie podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej oraz wsparcia odporności systemu opieki zdrowotnej poprzez skupienie się na wytrwałości w leczeniu chorób przewlekłych

Maksymalny wkład finansowy IHI przewidziany na te tematy wynosi 24,6 mln euro.


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

06/04/2024

Koniec naboru:

16/04/2024

Horyzont Europa Inicjatywa na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia

Nazwa instytucji finansującej:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?keywords=HORIZON-JU-IHI-2024-07-single-stage


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Call 7 o identyfikatorze HORIZON-JU-IHI-2024-07-02-single-stage jest konkursem jednoetapowym na projekty badawcze i innowacyjne (RIA). Tematy dotyczą: poprawy postępowania klinicznego w chorobach serca, technologii, która optymalizuje zrównoważoną pracę w służbie zdrowia oraz walidacji biomakerów w chorobach. Przewidziany budżet: 95 mln euro.

Temat 1: Improving clinical management of heart disease from early detection to treatment

Temat 2 : User-centric technologies and optimised hospital workflows for a sustainable healthcare workforce

Temat 3 : Clinical validation of biomarkers for diagnosis, monitoring disease progression and treatment response


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

18/02/2024

Koniec naboru:

22/05/2024

Narodowe Centrum Nauki

Nazwa instytucji finansującej:

DAINA 3

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina3


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs dwustronny DAINA 3 na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki oraz Litewską Radę Naukową (Research Council of Lithuania, RCL). Warunki przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły badawcze określa Narodowe Centrum Nauki, a na zadania realizowane przez zespoły litewskie –  Litewska Rada Naukowa.

Informacje związane z przygotowaniem wniosków:

 • Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych, w obszarze określonym w jednym z paneli NCN.

 • Nabór wniosków w NCN trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2024 r. Planowany początek realizacji projektów to styczeń 2025 r.

 • Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków dostępną na stronie NCN.

 • Okres realizacji projektu badawczego można zaplanować na 36 miesięcy.

 • Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji nie jest określona, natomiast maksymalna wartość finansowania wynosi 1 mln zł, przy czym koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań.


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

15/12/2023

Koniec naboru:

15/03/2024

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886