Aktualne konkursy


FERS.01.05-IP.08-008/23 - Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Strona konkursu

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy na projekt

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap).

Projekt powinien zakładać opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych, np. kursów, szkoleń, warsztatów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub podniesienia przez uczestników projektu kompetencji, w tym zawodowych, dopasowanych do oczekiwań pracodawców. Wsparciem objęte może być również uruchamianie i realizacja kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Aktualności:

Uczelnie pomogą zdobyć atrakcyjne kwalifikacje

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

30/08/2023

Koniec naboru:

14/11/2023

FERS.01.05-IP.08-006/23 - Kształcenie na potrzeby gospodarki

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Ogólne wytyczne do konkursu

Projekt obowiązkowo musi obejmować realizację następujących elementów:
- tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
- realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
- realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki,
- rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.


Opiekun administracyjny konkursu:

DFZ- Ewa Piekarczyk, Klaudia Rakoczy, Monika Biegas

Początek naboru:

10/07/2023

Koniec naboru:

31/10/2023

45/NC/OA/6.2/2021 - Mój elektryk – inne niż osoby fizyczne

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Funduszy Zewnętrznych

Początek naboru:

22/11/2021

Koniec naboru:

30/09/2025

ABM/2023/3 - badania epidemiologiczne

Nazwa instytucji finansującej:

Agencja Badań Medycznych


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Regulamin konkursu 

Głównym celem Konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochorobowości, oceny jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, oceny występujących czynników ryzyka, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania profilaktycznego oraz diagnostyczno-terapeutycznego.


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

16/05/2023

Koniec naboru:

18/09/2023

Granty Interwencyjne NAWA - pierwsza runda 2023

Nazwa instytucji finansującej:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych. Realizacja projektów w ramach Programu ma umożliwić naukowcom zdobycie nowej wiedzy, szczególnie zbadanie skutków oraz znaczenia ekstremalnego i naukowo ważnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, lub opracowanie rozwiązania dla wywołanego przez nie problemu.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Nabór wniosków  będzie prowadzony:

1) od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),

2) od 1 września do 15 listopada 2023 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

lub do wyczerpania alokacji. W chwili wyczerpania alokacji Nabór zostanie zamknięty w Systemie teleinformatycznym Agencji a stosowny komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej Agencji. W dniu otwarcia drugiej rundy aplikacyjnej Agencja poinformuje poprzez swoją stronę internetową o wysokości pozostałych środków w Programie.

 

Granty Interwencyjne NAWA - pierwsza runda 2023-Nabory trwające - NAWA


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

03/04/2023

Koniec naboru:

01/09/2023

Stypendia podoktoranckie (MSCA)

Nazwa instytucji finansującej:

KOMISJA EUROPEJSKA


Skrócony zakres rzeczowy konkursu:

Celem programu jest finansowanie indywidualnych projektów badawczo-szkoleniowych przeznaczonych dla naukowców ze stopniem naukowym doktora. Program ma na celu uzyskanie nowych umiejętności, doświadczenia dla rozwoju kariery naukowej w wyniku pracy w indywidualnym, interdyscyplinarnym projekcie badawczo-szkoleniowym oraz dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. W ramach trwania projektu badacz zatrudniony jest w instytucji goszczącej na podstawie umowy o pracę, a instytucja goszczącą w każdym przypadku musi wskazać opiekuna dla zatrudnianego naukowca.

 

Euratom: nabór na stypendia podoktoranckie MSCA - Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl)


Opiekun administracyjny konkursu:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Początek naboru:

19/05/2023

Koniec naboru:

13/09/2023

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886