Badania naukowe


Badania realizowane w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie finansowane ze środków subwencji i środków zewnętrznych. 

Zakres pracy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

Dział nauki i współpracy z zagranicą organizuje działalność naukowo-badawczą Uniwersytetu oraz współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi, a w szczególności:

1) prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną sekretariatu  prorektora ds. nauki,

2) realizuje działania związane z działalnością naukową Uniwersytetu finansowaną w ramach subwencji,

3) koordynuje proces przygotowywania danych do ewaluacji dyscyplin w Uniwersytecie,

4) prowadzi działania informacyjne i promocyjne w zakresie potencjalnych źródeł finansowania naukowych projektów badawczych,

5) prowadzi obsługę naukowych projektów badawczych przyjętych do realizacji poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem oraz kontrole projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu, pod kątem zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku oraz zawartej umowy o finansowanie,

6) prowadzi procedury związane z przyznawaniem nagród dla pracowników za osiągnięcia naukowe,

7) realizuje zadania związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi,

8) współpracuje z instytucjami finansującymi przedsięwzięcia o charakterze naukowym,

9) prowadzi sprawozdawczość w zakresie doświadczeń na zwierzętach,

10) prowadzi obsługę administracyjną senackiej komisji ds. nauki i współpracy z zagranicą.

11) koordynacja spraw związanych z wyjazdami studentów i pracowników w ramach programu ERASMUS+.

 

 


Sprawy administracyjne realizowane są przez:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą - Budynek Rektoratu - pokój 208,209,210

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin 

e-mail: dznauki@pum.edu.pl

e-mail: erasmus@pum.edu.pl

Dane kontaktowe:

 

Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą:

Izabela Kuczyńska - tel. 91 48 00 886 e-mail: izabela.kuczynska@pum.edu.pl

 

I.  Działalność Statutowa i ewaluacja jakości działalności naukowej:

1. Marta Kamińska- tel. 91 48 00 803 -  e-mail: marta.kaminska@pum.edu.pl

2. Małgorzata Kołban- tel 91 48 00 885 -  e-mail: malgorzata.kolban@pum.edu.pl

 

II. Projekty badawcze , Fundusz Stymulacji Nauki, Nagrody Rektora

1. Agnieszka Kropa-Szyszkowska - tel. 091 48 00 804 -  e-mail: agnieszka.kropa.szyszkowska@pum.edu.pl

2. Aleksandra Rezanowicz - tel. 91-813-26-05  - e-mail: aleksandra.rezanowicz@pum.edu.pl

 

III. Współpraca z Zagranicą oraz Program Erasmus"

1. Agnieszka Polak - tel. 091 48 00 853 - e-mail: agnieszka.polak@pum.edu.pl

2. Agnieszka Bławat - tel. 091 48 00 893 - e-mail: agnieszka.blawat@pum.edu.pl

e-mail: erasmus@pum.edu.pl

 


Tematyka realizowanej działalności naukowo-badawczej Wydziału Medycyny i Stomatologii jest bardzo różnorodna,  związana ze specjalnością jednostek naukowo-dydaktycznych, wchodzących w jego skład. Do wiodących tematów prowadzonych w jednostkach WMS należą zagadnienia związane z podłożem molekularnym chorób, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń metabolicznych, nowotworów, chorób autoimmunologicznych, układu krążenia, a ponadto poszukiwanie markerów biologicznych i czynników genetycznych wpływających na skuteczną i bezpieczną farmakoterapię. Osobne kierunki zainteresowań badawczych obejmują choroby neurodegeneracyjne, poszukiwania mało inwazyjnych metod chirurgicznych, w przyszłości zmieniających metody postępowania terapeutycznego. Ważnym obszarem badań  są także zagadnienia związane z chorobami cywilizacyjnymi.

W ramach długoletnich badań prowadzone są prace w poniższych tematach:

 • Genetyczne, biochemiczne i środowiskowe uwarunkowania chorób nerek, chorób układu sercowo-naczyniowego i schorzeń autoimmunologicznych oraz efektywności i bezpieczeństwa ich farmakoterapii (Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej)
 • Nowotwory przewodu pokarmowego, patogeneza, progresja i wybrane aspekty kliniczne (Katedra i Klinika Gastroenterologii)
 • Nowotwory ginekologiczne – analiza wybranych czynników etiopatogenetycznych i prognostycznych (Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt)
 • Ocena znaczenia rokowniczego i diagnostycznego wybranych markerów biologicznych wykrywanych metodami mikroskopowymi, immunohistochemicznymi i molekularnymi w nowotworach złośliwych (Katedra i Zakład Patomorfologii)
 • Znaczenie zmienności genetycznej w przebiegu wybranych chorób oraz indywidualizacji terapii (Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej)
 • Wykorzystanie technik chromatograficznych, elektroforetycznych, immunochemicznych i cytometrii przepływowej w biochemicznych, toksykologicznych, genetycznych i klinicznych badaniach metabolomu, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia biopierwiastków i pierwiastków toksycznych (Zakład Biochemii)
 • Poszukiwanie czynników wpływających na patogenezę chorób (Katedra i Zakład Fizjologii)
 • Badania nad patofizjologią, diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka (I Katedra i Klinika Okulistyki)
 • Kliniczne i terapeutyczne aspekty zakażenia HIV (Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych)
 • Badania nad patofizjologią komórek macierzystych i progenitorowych oraz ich potencjalnym zastosowaniem klinicznym w terapii komórkowej (Zakład Patologii Ogólnej)
 • Patobiochemia, patofizjologia i genetyka w ostrej i przewlekłej chorobie nerek (Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych)
 • Wpływ związków egzogennych na homeostazę hormonalną, morfologię oraz funkcję tkanek i  narządów (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii)

 

Do wiodących tematów realizowanych w jednostkach stomatologicznych należą:

 • Rehabilitacja narządu żucia (Zakład Chirurgii Stomatologicznej)
 • Badania nad skutecznością leczenia biologicznego i endodontycznego (Katedra i  Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji)
 • Optymalizacja postępowania w endodoncji (Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej)
 • Analiza czynności i morfologii układu stomatognatycznego (Zakład Ortodoncji)
 • Ocena skuteczności wybranych metod i środków w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu schorzeń układu stomatognatycznego (Zakład Stomatologii Zintegrowanej)

Dzięki badaniom wprowadzane są nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne do praktyki klinicznej, a poprzez działalność edukacyjną realizowaną na rzecz środowiska przez jednostki tego wydziału, zwiększono w województwie zachodniopomorskim dostęp do wysokospecjalistycznych procedur, między innymi kardiologicznych, gastroeneterologicznych, chirurgii ręki.

 

Tematyka badań realizowanych w ramach działalności naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu związana jest z profilem dyscypliny „nauki o zdrowiu” poszczególnych jednostek tego Wydziału. Do głównych tematów realizowanych w jednostkach WNoZ należą zagadnienia związane zaburzeniami psychicznych, żywieniowymi, czy też interdyscyplinarnymi aspektami opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym.  Istotną część działalności stanowią badania ocena jakości życia chorych w wybranych chorobach cywilizacyjnych. 

Poniżej wybrane tematy realizowane długofalowo na WNoZ:

 • Wieloaspektowa analiza czynników wpływających na funkcjonowanie kobiet w okresie okołomenopauzalnym (Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego)
 • Wybrane aspekty medyczne, psychologiczne i socjoekonomiczne środowiskowych uwarunkowań zdrowotnych w populacji województwa zachodniopomorskiego (Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego)
 • Badania niektórych polimorfizmów i mutacji genów odpowiedzialnych za przekaźnictwo w o.u.n w: uzależnieniach (chemicznych i behawioralnych) w zespołach lękowych, zaburzeniach osobowości, odżywiania się, zaburzeniach depresyjnych, schizofrenii oraz  w stanach wysokiego ryzyka psychozy. Aspekty psychodietetyki (Klinika Psychiatrii)
 • Identyfikacja czynników wpływających na występowanie chorób cywilizacyjnych oraz zastosowanie metod kompleksowej rehabilitacji w celu redukcji negatywnych następstw chorób o znaczeniu cywilizacyjnym (Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej)
 • Składniki żywności i ich wpływ na utrzymanie prawidłowej homeostazy organizmu (Zakład  Żywienia Człowieka i Metabolomiki)

 

Do czołowych tematów realizowanych w jednostkach Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej należą zagadnienia związane z podłożem genetyczno-molekularnym nowotworów, zwłaszcza raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a ponadto poszukiwanie skutecznych metod farmakoterapii tych nowotworów. Dzięki badaniom wprowadzane są nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne do praktyki klinicznej. Należy szczególnie podkreślić działalność edukacyjną i profilaktyczną Katedry Onkologii (Zakład Genetyki i Patomorfologii, Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej i Diagnostyki Genetycznej) dzięki czemu kobiety województwa objęte są badaniami przesiewowymi na obecność mutacji genów predysponujących do opisanych wyżej nowotworów. Jest to akcja prowadzona od lat, mogąca służyć jako model do zastosowania w innych regionach kraju.

Wśród innej tematyki realizowanej w ramach WFBMiML znajdują się poniższe zagadnienia:

 • Analiza stresu oksydacyjnego i innych czynników biochemicznych oraz genetycznych w ocenie patomechanizmów chorób metabolicznych, zapalnych i układu nerwowego (Zakład Chemii Medycznej)
 • Pierwiastki śladowe i ksenobiotyki w organizmie człowieka i innych stałocieplnych kręgowców wykorzystywanych jako bioindykatory przy pośredniej ocenie skażenia środowiska (Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej)
 • Pierwiastki w organizmie człowieka i roślinach leczniczych (Samodzielna Pracownia Botaniki Farmaceutycznej)
 • Fenotypowa i genotypowa analiza drobnoustrojów izolowanych z zakażeń szpitalnych i ambulatoryjnych (Zakład Medycyny Laboratoryjnej)
 • Zastosowanie wybranych materiałów nanostrukturalnych jako nośników substancji leczniczych (Zakład Chemii Farmaceutycznej)
 • Współczesne możliwości wykorzystania związków aktywnych pochodzenia naturalnego w farmacji (Zakład  Farmakognozji i Naturalnych Środków Leczniczych)

 


WAŻNE DOKUMENTY:

1. POLITYKA  NAUKOWA PAŃSTWA

2. STRATEGIA ROZWOJU  „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. -2024-2026footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886