Alumni Club


Alumni Club Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest uczelnianą organizacją, mającą na celu skupienie absolwentów ze wszystkich kierunków studiów i lat działalności uczelni.

Ideą działalności Clubu jest utrzymywanie kontaktów pomiędzy Absolwentami a uczelnią, rozwijanie tej współpracy oraz oferowanie Absolwentom możliwości uczestniczenia w życiu naukowym, dydaktycznym i koleżeńskim uczelni.

Absolwenci PUM są aktywnymi zawodowo naukowcami, dydaktykami i pracownikami systemu ochrony zdrowia w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu oraz pracownikami, będącymi już na emeryturze. Dla nich wszystkich Alumni Club PUM stwarza możliwość popularyzacji swoich osiągnięć, a także wymiany doświadczeń – nie tylko międzypokoleniowych, ale również w zakresie własnej specjalizacji. Może się to odbywać podczas organizowanych przez PUM konferencji, sesji naukowych i naukowo-szkoleniowych, spotkań integracyjnych, a także za pośrednictwem social mediów i strony internetowej PUM. Upowszechnianie dorobku absolwentów PUM, czy oferty edukacyjnej uczelni służyć będzie dalszemu dokształcaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez zainteresowanych przedstawicieli naszej społeczności akademickiej.

Zapraszamy do współpracy również krajowe i zagraniczne towarzystwa medyczne, naukowe i społeczne. Jesteśmy otwarci na współpracę w kręgach pracodawców, którzy poprzez targi, spersonalizowane studia podyplomowe lub doktoranckie zbliżać będą naszych absolwentów do oczekiwań rynku pracy.

Alumni Club Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie został powołany ma mocy Uchwały Senatu PUM nr 5/2022 z dn. 23.02.2022 r. oraz Zarządzenia Rektora PUM nr 25/2022 z dnia 8.03.2022 r. i zarządzenia zmieniającego nr 91/2023 oraz zarządzenia zmieniającego nr 160/2023.

W skład Kapituły Alumni Club PUM wchodzą – przewodniczący prof. Bogusław Machaliński, zastępca prof. Dariusz Chlubek i członkowie prof. Elżbieta Grochans, prof. Izabela Gutowska i prof. Mariusz Lipski (Zarządzenie Rektora PUM nr 2/2023).

 


DOKUMENTY REJESTRACYJNE


Każdy z członków Alumni Club PUM zobowiązany jest do zapoznania się i przyjęcia do wiadomości Regulaminu działalności Alumni Club PUM (Regulamin Alumni Club PUM).

Wśród członków Clubu wyróżniamy trzy grupy uczestników:
 

1. Absolwent jako zwyczajowy członek Alumni Club PUM. Za Absolwenta uważa się każdego, kto otrzymał dyplom ukończenia studiów PUM (licencjackich, magisterskich lub podyplomowych), uzyskał stopień doktora pod promotorstwem pracownika PUM lub otrzymał godność Doktora Honoris Causa PUM.

Kandydat wypełnia dokumenty:    

2. Honorowy członek Alumni Club PUM – każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Alumni Club PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie lub też szczególnie zasłużona dla rozwoju nauki. Ten tytuł nadaje Kapituła Alumni Club PUM z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora PUM, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu PUM.

Kandydat wypełnia dokumenty:   

3, Wspierający członek Alumni Club PUM – każda osoba fizyczna, prawna czy też inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Ten tytuł nadawany jest w wyniku podjęcia przez Kapitułę Alumni Club PUM uchwały o przyjęciu danego kandydata na członka wspierającego Alumni Club PUM, podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora PUM, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu PUM.

Kandydat wypełnia dokumenty:   

 


KONTAKT


Akademickie Biuro Karier Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
Tel. +48 91 48 00 723
Email: alumniclub@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886