Skargi i wnioski


Zarządzenie Nr 83/2018 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje: 

§1 

  • Wprowadzam „Procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 


§2 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 49/2013 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie „Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”. 

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886