KOLEJNY GRANT DLA PUM

05.02.2021 Ogłoszenia

Kolejny konkurs Agencji Badań Medycznych rozstrzygnięty! Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie został beneficjentem grantu na realizację projektu pt. “Ocena skuteczności i bezpieczeństwa berubicyny w leczeniu chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego”. Kwota dofinansowania ze środków ABM to 8,5 mln złotych.

Celem projektu jest badanie kliniczne jednoramienne, nierandomizowane typu „open label”, dotyczące zastosowania berubicyny w leczeniu pacjentów z pierwotnymi, jak i wtórnymi chłoniakami ośrodkowego układu nerwowego.

Berubicyna jest nowoczesnym lekiem z grupy antracyklin posiadającym wyjątkowe właściwości przenikania przez barierę krew mózg. Ponadto charakteryzuje się małą zależnością̨ od aktywności białek oporności wielolekowej, które w dużej mierze odpowiadają za nieskuteczność konwencjonalnej chemioterapii.

Kierownikiem projektu jest prof. Bogusław Machaliński, natomiast koordynatorem badania, które prowadzone będzie w zespole lekarzy Oddziału Transplantacji Szpiku SPSK Nr 1 PUM, jest dr n. med. Sławomir Milczarek.

Warto dodać, że projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z MD Anderson Cancer Center w USA, jednym z największych ośrodków onkologicznych na świecie.

Więcej:


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886