Koronawirus COVID -19 (SARS CoV-2) - komunikat nr 3

13.03.2020 Ogłoszenia

KOMUNIKAT  NR  3/2020
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
z dnia 11 marca 2020 r.

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu koronawirusem COVID-19 (SARS CoV-2), a także w trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie postanawia się co następuje:

§ 1

 1. Od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej (wykłady, seminaria, ćwiczenia itp.) w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie zostają zawieszone. Dotyczy to kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.
 2. Władze Uniwersytetu dołożą wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności, umożliwić studentom realizację programu kształcenia oraz zaliczenie zajęć.
 3. Zobowiązuje się kierowników przedmiotów do udostępnienie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i do wskazania zakresu materiału niezbędnego do zaliczenia przedmiotu.
 4. Studenci powinni pozostawać w stałym kontakcie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 1 celem ustalenia innej formy odbywania tych zajęć.
 5. Pomimo zawieszenia zajęć, zaleca się studentom oraz doktorantom PUM nie opuszczanie Szczecina ze względów sanitarno-epidemiologicznych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19.

§ 2

 1. Zawiesza się zagraniczne wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach, zjazdach, lub sympozjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
 2. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
 3. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
 4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1-3 obowiązują do odwołania.

§ 3

 1. Mimo ograniczeń, o których mowa w § 1 i § 2 Uczelnia kontynuuje działalność
  w pozostałym zakresie, w szczególności prowadzona jest działalność naukowa (w tym także przez doktorantów).
 2. Ograniczenia, o których mowa w § 1 i§ 2 nie wpływają na wybory organów PUM Uczelni, które odbędą się zgodnie z opublikowanym kalendarzem czynności wyborczych.

§ 4

Pracownicy i studenci Uniwersytetu, którzy w ostatnich 14 dniach przybyli do kraju z regionów wysokiego ryzyka zakażenia lub mogli mieć kontakt z osobami powracającymi z takich regionów, zobowiązani są skontaktować się z Uniwersytetem – po adresem: kze@pum.edu.pl oraz poinformować o przybyciu Państwową Inspekcję Sanitarną.

§ 5

 1. Informuje się, że w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej
  w  umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania – tzw. „pracę zdalną”. Decyzję w imieniu pracodawcy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, określając czas trwania pracy zdalnej, która nie może trwać dłużej niż przez okres 14 dni kalendarzowych. O fakcie tym kierownik zawiadamia Biuro Kadr, przesyłając informację na adres: kadry@pum.edu.pl.
 2. Polecenie może zostać wydane w szczególności w przypadkach:
  1. wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach wysokiego ryzyka występowania COVID-19, w tym w przypadku powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego;
  2. pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażenia COVID-19,
  3. podejrzenia zarażenia pracownika COVID-19 w wyniku kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie COVID-19;
  4. innych, określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną i nadzorowania efektów jego pracy.

§ 6

 1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania COVID-19:
  1. Państwową Inspekcję Sanitarną;
  2. pracodawcę – wiadomość należy przekazać kierownikowi jednostki organizacyjnej telefonicznie lub e-mailowo; zaistniałe zdarzenie należy zgłosić także drogą
   e -mailową na adres: kadry@pum.edu.pl.
 2. Niezależnie od obowiązku określonego wobec pracodawcy, należy bezwzględnie poddać się zaleceniom Państwowej Inspekcji Sanitarnej – zarówno w przypadku izolacji, kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w zakresie określonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Niepoddanie się rygorowi będzie raportowane do władz Uniwersytetu, a pracownicy naruszający powyższe zasady nie będą dopuszczeni do pracy.
 3. Obowiązek informowania o podejrzeniu COVID-19 na powyższych zasadach dotyczy również doktorantów i studentów – informację należy przekazać na adresy mailowe właściwych dziekanatów.

§ 7

Kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązuje się do:

 1. codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatami władz Uniwersytetu, dotyczącymi COVID-19;
 2. niezwłocznego raportowania pracodawcy o zaistniałych przypadkach COVID-19.

§ 8

Zaleca się wszystkim członkom wspólnoty akademickiej śledzenie stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl).

§ 9

Indywidualne decyzje związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Komunikatem, podejmuje Rektor.

§ 10

W skład Kryzysowego Zespołu Epidemiologicznego PUM powołuje się następujące osoby:

 1. prof. dr hab. Barbarę Wiszniewską – Rzecznika PUM,
 2. Jakuba Pawlika – Przewodniczącego Parlamentu Studentów.

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886