Wystawa „Zdążyć przed próchnicą”

14.03.2022 Ogłoszenia

 

Zapraszamy do Biblioteki Głównej PUM od 19 marca do 10 kwietnia 2022 r. na wystawę rzeźb pana Michała Wolańskiego, studenta kierunku lekarsko-dentystycznego PUM.

W sobotę 19 marca 2022 r. o godz. 10.00 wystawę otworzy prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM prof. Mariusz Lipski. Wystawa promuje zdrowie jamy ustnej,  a jej organizacja związana jest ze Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej, obchodzonym 20.03.2022 r. w ponad 197 krajach świata z inicjatywy FDI  (World Dental Federation).

Konkursy:

Wystawie towarzyszyć będą 2 konkursy, które zostaną rozstrzygnięte podczas otwarcia wystawy:

 • 1. „Bądź dumny ze swojego uśmiechu", konkurs online – w nawiązaniu do tegorocznego hasła ŚDZJU. Uczestnicy przesyłają w komentarzach do postu pod wydarzeniem na FB zdjęcia uśmiechów swoich lub przyjaciół. Wygrywa autor zdjęcia, kto zbierze najwięcej lajków.

"Bądź dumny ze swojego uśmiechu" pomaga przypomnieć sobie jak ważny jest uśmiech w czasach ciągle obowiązujących masek, że nie tylko poprawia nam nastrój, podnosi na duchu, ale też pozwala dzielić radość z innymi.

 • 2. Mini konkurs dotyczący anatomii zębów. Pytania w formie QR kodu znajdą się w holu biblioteki, dlatego chętnych do udziału zapraszamy na wystawę chwilę przed uroczystym otwarciem. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosowanych zostanie trzech laureatów.

Zwycięzcy konkursów otrzymają zestawy produktów do higieny jamy ustnej ufundowane przez szwajcarską firmę Curaden (CURAPROX), Zostaną  one wręczone podczas otwarcia wystawy 19.03.2022 o godz. 10:00.

Zbiórka

Każdy odwiedzający wystawę może dołożyć małą cegiełkę do wsparcia uciekających przed wojną na Ukrainie. Jako „bilet wstępu” prosimy przynieść pastę do zębów lub szczoteczkę, a wszystkie zebrane artykuły higieniczne, z pomocą studentów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii, przekażemy uchodźcom z Ukrainy.

Wprowadzenie:

Artysta-dentysta, to połączenie pasji tworzenia z wiedzą stomatologa i biegłą znajomością warsztatu. Dar dostrzeżenia kształtu w bryle i wydobycia go posiadają nieliczni. W gronie tym jest pan Michał Wolański. Urodzony w 2001 roku, student kierunku lekarsko-dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, członek Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Zakładzie Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM . W drzewie brzozy i jarzębiny, pośród słojów i sęków potrafił zobaczyć ZĄB i wydobyć go na światło dzienne. Powstałe kształty utrwalił na zdjęciach dr Arkadiusz Piętak z Pracowni Fotografii i Strategii Artystycznych Katedry Fotografii Akademii Sztuki w Szczecinie.

Czy stomatologia ma coś wspólnego ze sztuką?

Tak. Modelujemy guzki wypełnień, posługujemy się kolorem i kształtem wykonując odbudowy kosmetyczne, przywracamy harmonię łuków zębowych lecząc ortodontycznie. – mówi Michał Wolański – Nie obce są nam pojęcia dłutka, pilnika, narzędzi do modelowania i innych, których nazwy spotkamy również w pracowni rzeźbiarskiej.

Ma również rację dr Sławomir Badurek pisząc, że już nie „ogniem i mieczem”, ale memem, plakatem lub taką właśnie wystawą należy dziś prowadzić  kampanie społeczne.

Sugerujemy potraktować temat tej wystawy trochę z przymrużeniem oka. Niech będzie dla nas oddechem i wniesie wiosenną pogodę ducha. Spójrzmy na ZĄB inaczej!

……

We invite you to the Main Library of the Pomeranian Medical University from 19.03.22 – 10.04.22, for an exhibition of sculptures by Michał Wolański, a student of the dental faculty of the PMU.

On Saturday, 19.03.2022 at 10:00, the exhibition will be opened by the vice-dean of the Faculty of Medicine and Dentistry of PMU, prof. Mariusz Lipski. The exhibition promotes oral health, and its organization is associated with the World Day of Oral Health, celebrated on 20.03.2022 in over 197 countries around the world as the initiative of the FDI (World Dental Federation).

The exhibition will be accompanied by 2 competitions, which will be resolved on the opening day of the exhibition:

 1. "Be proud of your smile" online competition - in reference to this year's slogan of World Day of Oral Health. Participants upload photos of their or friends' smiles on FB event page, and whoever gets the most likes is the winner. "Be proud of your smile" helps to remember how important is to smile in the time of obligatory facemasks use, that it not only improves our mood, uplifts our spirits, but also allows us to share our joy with others.
 2. Dental anatomy competition during the opening of the exhibition. Online questions in the form of a QR code will be placed under the exhibition posters. Among the authors of the correct answers, 3 winners will be randomly selected.

 

The winners of both competitions will receive sets of oral hygiene products funded by the Swiss company Curaden (CURAPROX), which will be presented during the opening of the exhibition on 03/19/2022 at 10:00.

Each visitor to the exhibition can make a small contribution to support those fleeing the war in Ukraine. As an "entrance ticket", please bring toothpaste or a toothbrush, which will be given to Ukrainian refugees with the help of students from the Polish Dental Students Association.

An artist-dentist is a combination of a passion for creation with the dentist's knowledge and fluent knowledge of the workshop. Only a few have the gift of seeing a shape in a block and extracting it. This group includes Michał Wolański. Born in 2001, a student of the Faculty of Medicine and Dentistry at the Pomeranian Medical University in Szczecin, member of the Student Scientific Society at the Department of Propaedeutics, Physicodiagnostics and Dental Physiotherapy, PUM. In the birch and rowan trees, among the rings and knots, he was able to see the TOOTH and bring it to light. The resulting shapes were photographed by PhD Arkadiusz Piętak from the Studio of Photography and Artistic Strategies at the Photography Department of the Academy of Art in Szczecin.

- Does dentistry have anything to do with art?

- Yes. We model cusps of fillings, we use color and shape to perform cosmetic reconstructions, we restore the harmony of dental arches by orthodontically treatment. - says Michał Wolański - We are familiar with the concepts of a chisel, file, modeling tools and others, the names of which can also be found in a sculpture workshop.

Mr. Sławomir Badurek is also right when he writes that social campaigns should be conducted today no longer with "fire and sword", but with a meme, poster or such exhibition. We suggest that you treat the subject of this exhibition with a pinch of salt. Let it be a break for us, that brings spring serenity. Let's look at the TOOTH differently!

 

Organizatorzy/Organizers:

 • Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM w Szczecinie, kierownik dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak, dr n.med. Piotr Skomro, dr n.med. Helena Gronwald, lek. stom. Barbara Gronwald; lek. stom. Adam Garstka, Studenckie Towarzystwo Naukowe STO-MATER-FIZ przy jednostce.
 • Biuro Prorektora PUM ds. Dydaktyki, mgr inż. Aneta Mirecka.
 • Prezes PTS oddz. Szczecin, dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska.
 • Samodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej PUM, kierownik dr n.med. Joanna Manowiec, dr n.med. Anna Jarząbek.
 • Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej PUM, kierownik prof. Aleksander Falkowski, dr n. med Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska.
 • Biblioteka Główna PUM, dyrektor mgr Dagmara Budek, mgr Edyta Rogowska.
 • Współpraca: Andrzej Witczak
 • Partnerzy: Curaden Polska (CURAPROX), Colgate

 

Pobierz ulotkę

 


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886