Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

26.02.2021 Ogłoszenia

Publikujemy zasady organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zajęcia dydaktyczne w PUM odbywają się z zachowaniem zasad określonych zarządzeniem Rektora nr 14/2021.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.)
oraz § 49 ust. 1 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
zarządzam, co następuje:

§ 2

 1. Przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu student ma obowiązek wypełnić ankietę epidemiologiczną w formie cyfrowej, dostępną na stronie https://acv.pum.edu.pl/.
 2. Bezwzględnie zabrania się uczestniczenia w zajęciach studentom z objawami infekcji oraz przebywającym na kwarantannie.
 3. W przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u studenta należy postępować zgodnie z algorytmem znajdującym się na stronie https://www.pum.edu.pl/covid.
 4. Nie można wymagać od studenta okazania certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19 jako warunku dopuszczenia do zajęć klinicznych.

§ 3

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ćwiczenia i seminaria będą przeprowadzane stacjonarnie.
 2. Dziekan właściwego wydziału może zmienić formę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1 mając na uwadze specyfikę kierunku i aktualną sytuację epidemiczno-sanitarną z uwzględnieniem limitu liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w przepisach bezwzględnie obowiązujących oraz w programie studiów.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wykłady przeprowadzane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tryb synchroniczny lub asynchroniczny).
 4. Dopuszcza się prowadzenie wykładów stacjonarnie, jeżeli bierze w nich udział nie więcej niż 35 osób (nie licząc wykładowcy i obsługi technicznej). Decyzję w tym przedmiocie podejmuje kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej prowadzącej przedmiot.
 5. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzane stacjonarnie realizowane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
 6. Zasady realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa odrębne zarządzenie.

§ 4

Szczegółowe wytyczne obowiązujące podczas zajęć w szpitalach klinicznych zostały określone w „Algorytmie postępowania dla studentów odbywających zajęcia w szpitalach klinicznych w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2”, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 5

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów teoretycznych odbywa się stacjonarnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego lub w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Centrum Egzaminów Testowych (CET).
 2. Zasady przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej za pośrednictwem CET określa odrębne zarządzenie.
 3. Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów praktycznych wymagających realizacji w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim lub pacjentem lub w warunkach symulowanych odbywa się stacjonarnie w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886