Radiochemia i Dozymetria – do wyboru na WMiS oraz WFBMiML!

21.10.2022 Szkolenia

Zapraszamy studentów IV, V i VI roku Wydziału Medycyny i Stomatologii oraz Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej do udziału w zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez dydaktyków z Zakładu Medycyny Nuklearnej PUM.

Fakultet „Radiochemia stosowana w medycynie nuklearnej”

  • Tematyka zajęć obejmuje naukę przygotowywania radiofarmaceutyków i chromatogramów: znakowanie radiofarmaceutyków w radioizotopowej komorze laminarnej, działanie aparatów stosowanych do pomiarów i kontroli radiafarmaceutyków (obsługa miernika aktywności, skanera liniowego do chromatografii, radiometru) oraz zasady dekontaminacji skażeń radioaktywnych podczas prac z radioznacznikami. Łącznie 20 h zajęć. Serdecznie zapraszamy do udziału!
  • Część teoretyczna 16 h będzie prowadzona w formie kursu e-learningowego, (zagadnienia m.in.: Wymagania formalno-prawne przygotowywania radiofarmaceutyków, Farmakopea europejska, Radiofarmacja kliniczna,  itp.). Część praktyczna 4 h – zajęcia będą prowadzone w Zakładzie Medycyny Nuklearnej  PUM  z wykorzystaniem m.in. komory laminarnej, mierników radioaktywności, radiometrów, sprzętu do chromatografii (Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1). Maksymalna łączna liczba uczestników to 30 osób ( 2 gr x 15 os.). Termin realizacji: Start 28 października  2022 r.  godz. 11.00-12.30. Kontakt dr hab.  Hanna Piwowarska- Bilska. hanna.piwowarska.bilska@pum.edu.pl
  • FORMULARZ REKRUTACYJNY

Fakultet  „Dozymetria wewnętrzna"

  • Tematyka zajęć obejmuje m.in. terapie izotopowe i podstawy dozymetrii wewnętrznej, podstawy praktycznej kalibracji aparatury medycznej do ilościowej scyntygrafii, obsługa specjalistycznych programów komputerowych do dozymetrii wewnętrznej, obliczanie dawek pochłoniętych promieniowania jonizującego w tkankach i organach pacjenta. Łącznie 20 h zajęć. Serdecznie zapraszamy do udziału!
  • Część teoretyczna 16 h będzie prowadzona w formie kursu e-learningowego, (zagadnienia m.in.: Fizyczne podstawy dozymetrii wewnętrznej, Kontrola jakości aparatury scyntygraficznej, Podawanie radiojodu pacjentom itp.). Część praktyczna 4 h – zajęcia będą prowadzone w Zakładzie Medycyny Nuklearnej  PUM  z wykorzystaniem m.in. mierników radioaktywności, radiometrów, gamma kamer, programów do dozymetrii wewnętrznej. (Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1). Maksymalna łączna liczba uczestników to 15 osób ( 2 gr x 7-8 os.). Termin realizacji: Start 02 listopada 2022 r. Kontakt dr hab.  Hanna Piwowarska- Bilska, hanna.piwowarska.bilska@pum.edu.pl
  • FORMULARZ REKRUTACYJNY

Odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania udzielimy telefonicznie +48 91 48 00 737 lub mailowo: fundusze@pum.edu.pl

Fakultety realizowane są w ramach projektu: "Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie", nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 z dn. 05.06.2019 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886