Prezes Rady Ministrów RP nagrodził pracę doktorską z PUM

18.10.2021 Ogłoszenia

Dr n. med. Karolina Irena Łuczkowska z PUM doceniona za wybitnie nowatorski i innowacyjny charakter rozprawy doktorskiej, wysoki poziom wiedzy teoretycznej w prezentowanej dyscyplinie naukowej oraz oryginalne rozwiązania. To przesądziło o wyróżnieniu i nagrodzie Premiera RP. Gratulujemy!

Praca doktorska dr n. med. Karoliny Ireny Łuczkowskiej dotyczyła objawów po użyciu leku bortezomibu w leczeniu chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Są to pierwsze tego typu badania, które koncentrują się zarówno na molekularnym wpływie bortezomibu na komórki nowotworowe, jak i neurotoksycznych efektach ubocznych jego działania. Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński.

W sferze społecznej badania mają istotne znaczenie, bowiem dotyczą powszechnej choroby cywilizacyjnej. Każdego roku w Polsce hematolodzy diagnozują szpiczaka mnogiego u 1,5-2 tys. nowych pacjentów. Chorzy dotknięci tym rodzajem nowotworu układu krwiotwórczego muszą mierzyć się z bólami kostnymi, złamaniami kręgosłupa, niewydolnością nerek, przewlekłymi infekcjami. Osiągnięciem dr n. med. Karoliny Ireny Łuczkowskiej jest zaobserwowane zmiany w ekspresji poszczególnych genów oraz miRNAs, mogących stanowić istotny element w rozwoju nowych terapii i schematów leczenia.

Badania dr Łuczkowskiej trwały 6 lat. Warte podkreślenia są 22 pełnotekstowe prace naukowe pani doktor, osiągające współczynnik oddziaływania IF 86,78.

Nowatorskie podejście do tematu pracy badawczej zostało docenione przez wybitnych specjalistów: prof. dr hab. n med. Jacka Rolińskiego z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. dr hab. n med. Andrzeja Deptały z Kliniki Onkologii i Hematologii szpitala MSWIA z Warszawy. Recenzenci uznali, że praca powinna zostać wyróżniona summa cum laude.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886