Projekty z Narodowego Centrum Nauki (5 miniatur)

24.11.2021 Ogłoszenia

W toku prac badawczych znalazły się projekty z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, które finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki. NCN wspiera działalność naukową w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Zapoznajcie się Państwo z zakresem pięciu z nich.

1. Tytuł projektu: „Wpływ trans-anetolu na szlak biosyntezy stafyloksantyny”. Kierownik projektu: dr n. med. Paweł Kwiatkowski, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Immunologicznej. Kwota dofinansowania: 49.995,00 zł.

Celem projektu jest ocena wpływu trans-anetolu (głównego związku, m.in. olejku z kopru włoskiego) na poziom ekspresji genów kodujących enzymy szlaku biosyntezy stafyloksantyny (żółtego pigmentu chroniącego gronkowce złociste przed komórkami fagocytującymi), oraz analiza ilościowa karotenoidów pośrednich powstałych w trakcie tworzenia stafyloksantyny u szczepu Staphylococcus aureus. Podjęcie tego tematu jest pierwszym w literaturze polskiej, jak i zagranicznej tak kompleksowym ujęciem zagadnienia, gdyż uprzednio nie zaobserwowano hamującego wpływu trans-anetolu na szlak biosyntezy stafyloksantyny.

2. Tytuł projektu: „Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na potencjał regeneracyjny płytek krwi”. Kierownik projektu: dr n. med. Elżbieta Cecerska-Heryć, Zakład Medycyny Laboratoryjnej. Kwota dofinansowania: 49.964,00 zł.

Przeprowadzone badania pozwolą na wstępne opisanie biologicznej roli WPM na procesy aktywacji płytek krwi. Uzyskane wyniki mogą mieć również znaczenie praktyczne, ponieważ w ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost wykorzystania osocza bogatopłytkowego (PRP) w ortopedii, chirurgii szczękowo-twarzowej, urologii, chirurgii plastycznej oraz w kosmetologii. Zastosowanie PRP we współczesnej medycynie wzrasta z roku na rok choć problemem może być uzyskanie jak największej ilości GF poprzez odpowiednią aktywację płytek krwi.Wyniki uzyskane w tym projekcie, mogą przyczynić się do opracowania nowej, bardziej efektywnej metody aktywacji produkcji GF przez płytki krwi.

Celem projektu jest określenie wpływu wirującego pola magnetycznego (WPM) na potencjał regeneracyjny płytek krwi (oznaczenie IGF-1, TGF-β, PDGF-BB) oraz równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną (oznaczenie CAT, GPx, TAC, SOD, MDA). Płytki krwi, pobrane od zdrowych ochotników z uwzględnieniem wieku oraz płci, zostaną poddane odziaływaniu WPM o różniej częstotliwości (1-50 Hz). Zostanie przeanalizowany również wpływu czasu (1-3h) ekspozycji na WPM na wyżej wymienione parametry związane z potencjałem regeneracyjnym.

3. Tytuł projektu: „Wpływ różnych kombinacji leków immunosupresyjnych na procesy proliferacji i apoptozy oraz ekspresję wybranych akwaporyn w jądrze i najądrzu szczura – badania wstępne”. Kierownik projektu: dr n. med. Marta Anna Grabowska, Zakład Histologii i Biologii Rozwoju. Kwota dofinansowania: 49.964,00 zł.

Celem projektu jest określenie zmian morfologii i szczegółowa analiza zmian ekspresji akwaporyn w poszczególnych elementach strukturalnych gonady męskiej i najądrza u szczurów, którym podawano leki immunosupresyjne w różnych kombinacjach.
W proponowanym projekcie po raz pierwszy zostaną szczegółowo przeanalizowane zmiany w indeksie apoptotycznym i proliferacyjnym oraz w ekspresji AQPs w gonadzie męskiej i najądrzu szczurów przy zastosowaniu protokołów wielolekowych, w tym konwersji z leczenia 3-lekowego na monoterapię rapamycyną.

4. Tytuł projektu: „Wpływ poziomu SCFA matki i noworodka w kontekście występowania dysbiozy jelitowej. Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Szczuko, Katedra i Zakład Żywienia i Metabolomiki. Kwota dofinansowania: 49 500,00 zł.

Celem projektu jest zbadanie czy SCFA matki są skorelowane z poziomem SCFA w smółce dziecka oraz wykazanie ewentualnego wpływu na rozwój dziecka w kolejnych miesiącach. Dalszy etap badań będzie obejmował obserwację czynnościowych zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz sposobu żywienia do osiągniecia wieku 12 miesięcy. Nieprawidłowa mikroflora jelitowa może powodować zmniejszenie produkcji SCFA (w tym octanu, propionianu, maślanu, walerianu i kwasu kapronowego), które stymulują rozwój komórek nabłonka jelitowego, odżywiają enterocyty, wpływają na ich dojrzewanie i prawidłowe różnicowanie, oraz są dodatkowym źródłem energii dla noworodka. Aktualny projekt stanowi pilotaż w kierunku możliwości podjęcia interwencji w okresie niemowlęcym na podstawie badań przeprowadzonych do 3 doby po porodzie.

5. Tytuł projektu:  Rola witamin 25(OH)D i VK2 MK-7 w patogenezie szpiczaka plazmocytowego oraz rozwoju lekooporności. Kierownik projektu: dr n. med. Łuczkowska. Zakład Patologii Ogólnej.

Realizowane przedsięwzięcie mogą przyczynić się do wyodrębnienia markerów progresji, czy rozwoju oporności na leczenie oraz dostarczyć kluczowych informacji dotyczących wpływu suplementacji pacjentów z MM witaminami 25(OH)D3 i K2 MK-7 na całokształt patofizjologii i efektów terapii tego schorzenia. Dzięki wykonaniu badań wstępnych uzyskamy informacje dotyczące zarówno bezpośredniego wpływu suplementacji witamin na komórki szpiczakowe, jak i na rozwój lekooporności co pozwoli dostarczyć dowodów na zasadność suplementacji witaminami 25(OH)D3 i K2 MK-7 pacjentów z MM. Ze względu na brak danych literaturowych w tym zakresie, zarówno na poziomie in vitro jak i ex vivo, niezbędne jest wykonanie proponowanych badań wstępnych, które pozwolą na wytyczenie właściwej drogi dla przyszłego wniosku grantowego oraz umożliwią udoskonalenie zaplanowanych zadań badawczych. Ponadto, poruszana tematyka badawcza jest niezwykle znacząca dla rozwoju dyscypliny naukowej związanej z hematoonkologią, a uzyskane wyniki mogą przyczynić się do rozwoju nowych, i optymalizacji dostępnych schematów terapii, tej nieuleczalnej jak dotąd choroby nowotworowej.

Zapraszamy pracowników naukowych do wspólnego przygotowania wniosków projektowych na kolejne konkursy w grudniu.

Osobami odpowiedzialnymi w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą są  mgr inż. Agnieszka Kropa – Szyszkowska, tel. 91 48 00 804, akropa@pum.edu.pl oraz mgr Aleksandra Rezanowicz  tel. 91 813 26 05, aleksandra.rezanowicz@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886