Program Wieloletni 2019-2026 „Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego”

02.01.2024 Program wieloletni

Program Wieloletni 2019-2026
„Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego” - stan na dzień 31.12.2023 r.

Główna inwestycja realizowana w ramach Programu Wieloletniego zlokalizowana w Szczecinie, przy ulicy Unii Lubelskiej obejmuje budowę budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego wraz z przebudową parkingu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Unii Lubelskiej oraz budową korytarza podziemnego łączącego projektowany budynek z budynkiem SPSK-1 PUM.

W dniu 20.04.2022 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłosił pierwsze postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wraz z wyposażeniem budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego”. Wpłynęło 6 ofert, których wartość przekroczyła wysokość środków przeznaczonych w Programie Wieloletnim na realizację zadania nr 1 tj. 385 642 000 zł, uniemożliwiając tym samym wykonanie w pełni przyjętych założeń Programu Wieloletniego. W październiku 2022 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podjął decyzję o unieważnieniu przetargu.
W celu zmniejszenia szacowanych kosztów inwestycji, nastąpiła konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego, polegająca m.in. na zmniejszeniu pierwotnie zaprojektowanej powierzchni budynku.

PUM zlecił wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wskazującego niezbędne ograniczenia w zakresie inwestycji, polegające na rezygnacji z jednej z czterech kondygnacji naziemnych na pięciu wewnętrznych skrzydłach budynku oraz obniżeniu holu głównego o jedną kondygnację.

Takie działania pozwoliły na zmniejszenie powierzchni budynku o 4 150 m² w stosunku do powierzchni zaprojektowanej, a tym samym możliwość zmniejszenia szacowanych kosztów inwestycji.

W skutek wprowadzonych zmian w pierwotnie zaplanowanej powierzchni budynku m. in.:  

a) zrezygnowano z umieszczenia w nim trzech dużych jednostek naukowo-dydaktycznych a Jednostki te zostały ulokowane i obecnie funkcjonują w obiekcie oddalonym o około 250 m od planowanego budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego,                 
b) zrezygnowano z  czterech pomieszczeń dydaktycznych - podwieszanych sal ćwiczeń, które pierwotnie były ulokowane na najwyższej kondygnacji holu głównego,                                                                                                                                                     
c) przearanżowano część powierzchni budynku zmieniając lokalizację niektórych jednostek w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać zmniejszoną już powierzchnię budynku.  

Powyższe działania oraz zmiana uchwały Rady Ministrów zwiększająca dotację na realizację Programu Wieloletniego - w zakresie zadania nr 1 o 144 600 000 zł pozwoliła na realizację kluczowej dla PUM inwestycji.

Zestawienie granicznych dat związanych z realizacją Programu Wieloletniego 2019-2026:

2019.06.18 - Rada Ministrów przyjmuje uchwałę nr 58/2019 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”.

2019.06.27 - zostaje podpisana umowa ramowa na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”. Wysokość dotacji wynosi 592 098 000,00 zł.

2019.10.18 - Uczelnia ogłosiła postępowanie w procedurze konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego. W skład Sądu Konkursowego wchodzili Przedstawiciele Uczelni oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

2020.07.16 - w wyniku przeprowadzonego postepowania, Sąd Konkursowy wyłonił Pracownię Projektową DEDECO Sp. z o.o., z którą została podpisana umowa na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-badawczego wraz z infrastrukturą techniczną.

2021.11.12 - Zamawiający uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego i dokonał odbioru dokumentacji projektowej.

2022.04.20 - Uczelnia ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych dla inwestycji „Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie”.

W maju 2022  – Odwołane złożyło 6-ciu oferentów :

Po modyfikacji niektórych zapisów projektu umowy oraz SIWZ czworo oferentów wycofało skierowane do KIO zarzuty a w ostateczności KIO uznało w całości rację PUM.

2022.07.12 - nastąpiło otwarcie ofert w pierwszym postępowaniu.

październik 2022 - unieważnienie postępowania z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację inwestycji.

2023.02.03 - PUM ogłosił drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych dla inwestycji. W postępowaniu zostały wniesione odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez dwóch oferentów i czterech przystąpiło do odwołania. Podobnie jak przy pierwszym postępowaniu, po modyfikacji przez PUM niektórych zapisów projektu umowy oraz SIWZ czworo oferentów wycofało swoje zarzuty a Izba Odwoławcza odrzuciła pozostałe zarzuty, w całości uznając rację PUM.

2023.07.14 - Zamawiający otrzymał zmienioną uchwałę Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. wraz z załącznikiem – zaktualizowanym Programem Wieloletnim, w którym uwzględniono zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania o 144 600 000 zł.

2023.07.21 - postępowanie zostało rozstrzygnięte.

2023 07 31 - zostało wniesione odwołanie wykonawcy, który był drugi w rankingu, jednak w wyniku rozprawy przed KIO zostało ono w całości oddalone wyrokiem z dnia 16 sierpnia 2023 r.

2023.08.28  - została podpisana umowa z konsorcjum Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. / PORR S.A. . Wartość umowna wynosi 519 785 000,00 zł brutto.

2023.09.04 - został przekazany Wykonawcy plac budowy i Wykonawca przystąpił do realizacji zakresu umowy. W uroczystości symbolicznego przekazania placu budowy uczestniczyli Inwestor – władze uczelni i klinicznego szpitala, reprezentowane przez rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego i dyrektora SPSK-1 PUM dr Konrada Jarosza oraz Generalny Wykonawca – konsorcjum KB DORACO (lider) i PORR (partner). W rozpoczęciu tego przełomowego dla PUM przedsięwzięcia uczestniczyli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Towarzyszyli mu także Posłowie na Sejm RP na czele
z Wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia Czesławem Hocem. Nie zabrakło przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin, którą reprezentowali Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Renata Łażewska, Wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera i sekretarz miasta Ryszard Słoka.

Pierwszym etapem realizacji inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej zmiany jakie Zamawiający wprowadził do dokumentacji pierwotnej oraz w oparciu o wytyczne zawarte w PFU.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886