Program Wieloletni 2019-2026 „Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego” - wrzesień-grudzień 2024 r.

02.01.2024 Program wieloletni

Program Wieloletni 2019-2026 „Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego”.   
Raport z Postępu Robót Budowlanych - wrzesień - grudzień 2023 r.


Postępy prac budowlanych, które miały miejsce w okresie od września do grudnia 2023 roku.  Poniżej przedstawiamy główne zadania z tego okresu:

a) przełożenie światłowodu kolidującego z infrastrukturą budynku,
b) przystąpienie do rozebrania nawierzchni części parkingu przy ul. Unii Lubelskiej,
c) ograniczenie plac budowy ogrodzeniem,
d) wkopanie masztów flagowych,
e) przygotowanie placu pod zaplecze budowy wraz z montażem biura dla Inwestora i Wykonawcy,
f) wykonanie skarpowania wykopu od strony ul. Unii Lubelskiej,
g) posadowienie żurawi na terenie budowy,
h) wykonanie 97 odwiertów pod gruntowe pionowe wymienniki ciepła.

Podczas prowadzenia robót ziemnych przy skarpie zachodniej natrafiliśmy na obiekt podziemny, kolidujący z projektowanymi fundamentami. Natychmiastowo zgłosiliśmy tę sytuację Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Szczecinie (WKZ). Po inwentaryzacji oraz konsultacjach z WKZ ustalono, że odkryty obiekt nie stanowi zabytku i ze względu na kolizję może zostać rozebrany. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych sporządziliśmy inwentaryzację geodezyjną oraz architektoniczno-konserwatorską, uzyskując zezwolenie WKZ na kontynuowanie przerwanych robót.

 footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886