Nabór na kurs Intercultural Fluency

03.09.2021 Szkolenia

Dziekanat Programów Anglojęzycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ogłasza nabór na kurs Intercultural Fluency prowadzony przez trenera British Council Foundation. Celem kursu jest podniesienie kompetencji pracowników uczelni w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy oraz pracy w środowisku wielokulturowym.

Kurs w języku polskim realizowany jest w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”, projekt pn. "PUM przyjaznym i otwartym miejscem dla międzynarodowej wspólnoty akademickiej. PUM is a friendly and open space for an international academic community".

Warto wziąć udział w szkoleniu, ponieważ naukowcy o większych umiejętnościach komunikacyjnych częściej publikują w międzynarodowych czasopismach, skuteczniej promują swoje badania i reprezentują swoją instytucję na konferencjach, zdobywają fundusze od organów międzynarodowych, a także łatwiej komunikują się z opinią publiczną i decydentami oraz efektywniej budują międzynarodową współpracę w celu dalszego prowadzenia badań.

Kurs odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w budynku Rektoratu PUM, a w przypadku zwiększonego zagrożenia zakażeniem COVID na platformie TEAMS w dniu:

  • I grupa - 20.09.2021 r. w godz. 08.30-13.00, Rektorat sala B
  • II grupa - 21.09.2021 r. w godz. 08.30-13.00, Rektorat sala B

Skan formularza prosimy przesłać do 13.09.2021 r. na adres: szkolenia.british.nawa@pum.edu.pl lub wydruk dostarczyć do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą PUM, ul. Rybacka 1, pok. 209 (7:30- 15.00). Kontakt: izabela.kuczynska@pum.edu.pl, tel. 91 48 00 886.

Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Kryterium decydującym jest stopień zaangażowania w obsługę kadry i studentów z zagranicy.

Korzyści:

  • Zdobycie i/lub poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów rządzących procesami psychologicznymi uruchamianymi w kontekście studiowania lub pracy w nowej kulturze (etnocentryzm, stereotypy, strategie akulturacyjne);
  • Uwrażliwienie na przeżycia towarzyszące studentom i pracownikom w trakcie pobytu w Polsce: subtelne i często nieświadome symptomy szoku kulturowego i wynikających z niego trudności;
  • Zdobycie i/lub poszerzenie wiedzy na temat wybranych kręgów kulturowych i konkretnych krajów – metody badania i porównywania kultur (podejście indygeniczne i porównawcze);
  • Doskonalenie indywidualnych umiejętności w zakresie praktycznego stosowania zasad komunikacji międzykulturowej i współpracy z osobami z różnych kultur;
  • Zainicjowanie i rozwinięcie w sobie twórczego podejścia do trudności, sytuacji stresowych i innych rozmaitych konfrontacji w sytuacjach międzykulturowych.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886