Prehabilitacja – kolejne dwie edycje warsztatów

08.05.2023 Szkolenia

Zapraszamy studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na wielospecjalistyczne zajęcia, poszerzające zakres przedmiotu prehabilitacja. Spotkania obejmą 15 godzin lekcyjnych i odbędą się w formie ćwiczeń w terminach 17-18 oraz 19-20 maja br. Poprowadzą je doświadczeni nauczyciele akademicy z PUM, reprezentujący różne zawody medyczne – lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, dietetycy, psychologowie.

Prehabilitacja jest kompleksową formą opieki nad pacjentami. Obejmuje edukację pacjenta i jego opiekunów w zakresie optymalizacji stanu pacjenta w okresie przedoperacyjnym. Składa się na nią przygotowanie farmakologiczne i żywieniowe, wsparcie psychologiczne oraz dobór dostosowanej do możliwości pacjenta aktywności fizycznej. Skuteczna prehabilitacja zmniejsza lęk przed leczeniem i motywuje pacjenta do większego zaangażowania w proces leczenia. Dowody naukowe wskazują, że pacjenci dobrze przygotowani do leczenia operacyjnego ze wskazań onkologicznych, kardiologicznych, neurologicznych, ginekologicznych, urologicznych czy ortopedycznych osiągają większe korzyści zarówno w odniesieniu do stanu funkcjonalnego, jak też i psychicznego. Takie efekty wpływają na lepszą jakość życia i szybszy powrót do aktywności w codziennym życiu. Rzadziej też obserwuje się u nich powikłania pooperacyjne. Osiągnięcie założonych efektów możliwe będzie dzięki zaangażowaniu w ten proces zespołu profesjonalistów medycznych: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, dietetyków.

Zapraszamy do zapisów na zajęcia. Link rekrutacyjny.

Koordynator przedmiotu - prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Iwona Rotter (iwona.rotter@pum.edu.pl

Fakultet realizowany w ramach projektu: "Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie", nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 z dn. 05.06.2019 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886