Integryny CD18: od podstawowej immunologii do znaczenia klinicznego (CD18 integrins: from basic immunology to clinical significance)

14.03.2024 Ogłoszenia

Z wielką przyjemnością zapraszamy już 25 marca na wykład profesora Thomasa Vorupa-Jensena. Organizatorem tego wyjątkowego, naukowego spotkania jest prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Profesor Thomas Vorup-Jensen jest uznawanym na arenie międzynarodowej autorytetem w dziedzinie immunologii. Pełni funkcję kierownika Biophysical Immunology Laboratory w Departamencie Biomedycyny na Uniwersytecie w Aarhus, w Danii.

Badania Profesora Thomasa Vorupa-Jensena obejmują wrodzone zaburzenia odporności, immunoterapię i terapię biologiczną, zastosowanie metod biofizycznych w immunologii molekularnej i biologii komórki oraz biomedyczne zastosowania nanonauki. Jest autorem licznych publikacji, w tym w renomowanych czasopismach naukowych takich jak Nature, Nature Communications, Journal of Biological Chemistry, Journal of Immunology czy Proceedings of the National Academy of Sciences. Badania  nad aktywacją monocytów w deficytach poznawczych zostały opublikowane w "Nature Communications" zdobyły szerokie uznanie w środowisku naukowym. Jego prace były cytowane ponad 6500 razy a indeks Hirscha wynosi 38.

W ostatnim latach prace badawcze profesora  Vorupa-Jensena koncentrują się głownie wokół integryn, a szczególnie integryn CD18 oraz ich roli w procesach zapalnych. Integryny to receptory transbłonowe komórek zwierzęcych zaliczane do białek adhezyjnych, które współdziałają z innymi receptorami błonowymi.  Ośrodek w Aarhus opublikował znaczące prace dotyczące udziału integryn CD18 w procesach towarzyszących schorzeniom reumatologicznym oraz stanom zapalnym wątroby. Prace badawcze profesora koncentrują się również na roli integryn CD18 w procesach amyloidogenezy w chorobach neurodegeneracyjnych takich, jak choroba Parkinsona i Alzheimera. Efektem współpracy pomiędzy zespołem profesora Vorupa-Jensena a Kliniką Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM jest wspólna realizacja wieloośrodkowego, międzynarodowego grantu badawczego pt. "Inflammatory Amyloids in Phenylketonuria: a New Model for Amyloidosis". Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wielokierunkowej neurotoksyczności fenyloalaniny, a także odpowiedź na pytanie, czy u chorych na fenyloketonurię istnieje stan zapalny powiązany ze stężeniami fenyloalaniny, a jeżeli tak, to czy  stężenie sCD18 może być wykorzystywane, jako biomarker przewlekłego wyrównania metabolicznego choroby. 

Wykład Profesora Thomas Vorupa-Jensena  odbędzie się dnia 25 marca 2024 roku o godzinie 13:00 w sali nr 19 w Centrum Nowych Technologii Medycznych (CNTM) USK nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, przy ulicy Unii Lubelskiej 1. 

Zapraszamy serdecznie  studentów, lekarzy, nauczycieli akademickich, diagnostów laboratoryjnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką immunologii.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886