MINI, MIDI – etapy uczelni dostępnej

18.12.2020 Wydarzenia

PUM uruchomił ścieżkę MINI projektu, w którym zaplanowano 5 mln złotych na wdrożenie zmian organizacyjnych, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni, w ścisłej współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekt sfinansowany będzie w 97% przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Uczelnia dostępna” i zrealizowany zostanie do czerwca 2023 roku.

Ścieżka MINI projektu obejmuje zadania związane z poprawą architektury, dostosowaniem procedur do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szkolenia kadry dydaktycznej i administracyjnej. Powstanie biuro ds. osób niepełnosprawnych. Zbudowane zostaną podjazdy i windy (rektorat, budynek MCD3). Dostosowana będzie strona internetowa do aktualnego standardu WCAG2.1 na poziomie AA. Zakupimy komputerowe stanowiska dla osób niepełnosprawnych i inne narzędzia informatyczne, a także defibrylatory i sprzęt do wypożyczalni dla osób niepełnosprawnych. Opracowane zostaną procedury postępowania dla dydaktyki, kształcenia, rekrutacji i zatrudnienia.

Po akceptacji wykonania ścieżki MINI przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – instytucji prowadzącej – ruszy kolejny etap MIDI. Przewiduje on realizację podobnych zadań, jednak na większą skalę.

Dzięki zmianom organizacyjnym i wzrostowi kompetencji kadry poszerzy się oferta edukacyjna PUM również dla osób z niepełnosprawnościami.

Kierownikiem merytorycznym projektu pt. „Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych” jest dr hab. n. med. Iwona Rotter, prof. PUM wraz z koordynatorem ds. administracyjno-inwestycyjnych mgr inż. Krzysztofem Goralskim, kanclerzem PUM. Wniosek PUM znalazł się w gronie najwyżej ocenionych, uplasował się na 4 miejscu i uzyskał 110,5 pkt. Finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i ze środków własnych uczelni.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886