Posiedzenie Rady Przejrzystości w PUM

26.07.2023 Wydarzenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 17 lipca br. gościł Radę Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Od dwóch lat działa Zespół Zamiejscowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Szczecinie, a 17 lipca 2023 roku odbyło się pierwsze w naszym mieście posiedzenie gremium Rady AOTMiT. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, podczas briefingu prasowego poprzedzającego wydarzenie, że na posiedzeniu  dyskutowane będą najpilniejsze i najważniejsze sprawy, dotyczące bieżących zaleceń Ministerstwa Zdrowia. 

Przedstawiciele Rady, jednym z których jest także Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński, podczas poniedziałkowych obrad podjęli m. in. kwestie związane z dwiema ustawami - refundacyjną oraz ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych, gwarantującej nowym grupom wiekowym uprawnienia do bezpłatnych leków: seniorom, którzy ukończyli 65 r. ż. i młodzieży do 18 r.ż.

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) pełni funkcję opiniodawczą. Służy doradczym głosem Ministrowi Zdrowia w trzech głównych obszarach: kwalifikacji do finansowania nowych technologii lekowych, nowych świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych i programów polityki zdrowotnej. 

Członków Rady powołuje Minister Zdrowia. W jej skład wchodzą przedstawiciele prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ministra Zdrowia oraz osoby o uznanym dorobku, posiadające cenne doświadczenie umożliwiające adekwatne przeprowadzenie oceny świadczeń opieki zdrowotnej, jak również opracowywanie rekomendacji dotyczących finansowania technologii medycznych.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886