Uroczyste otwarcie CWBK PUM

23.06.2022 Wydarzenia

22 czerwca br. uruchomiono Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (CWBK PUM), sfinansowane z budżetu Państwa ze środków Agencji Badań Medycznych. Łączna wartość inwestycji wyniosła blisko 8,5 mln zł. CWBK PUM dołączyło do POLSKIEJ SIECI BADAŃ KLINICZNYCH, która obecnie liczy 23 członków, składających się z czołowych instytutów badawczych oraz uczelni medycznych. 

CWBK PUM jest unikatowym przedsięwzięciem na skalę regionu Pomorza Zachodniego oraz makroregionu północno-zachodniej Polski. Organizacyjnie to pozawydziałowa jednostka Uniwersytetu, która prowadzić będzie działalność naukowo-dydaktyczną we współpracy z jednostkami wydziałowymi uczelni i członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą: 

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – lider projektu, 
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ul Unii Lubelskiej,  
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich.  

CWBK PUM będzie oferować badaczom wsparcie w zakresie planowania, koordynacji, zarządzania i rozliczania badań klinicznych, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Centrum będzie brało udział w pozyskiwaniu nowych badań, aktywnym poszukiwaniu sponsorów i partnerów badań, przeprowadzeniu wstępnego procesu wykonalności badania (feasibility), a następnie planowaniu, uruchamianiu i wspieraniu ich realizacji. CWBK zadba także o standaryzację procesów oraz wdrażanie procedur jakościowych. Zajmie się zarządzaniem, rozliczaniem, nadzorem i koordynacją badań, będzie prowadzić również doradztwo naukowe. 

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusław Machaliński podkreślił podczas wystąpienia, że – To wielka szansa dla naszej uczelni, która jest liderem nauki w Polsce. Dziś otrzymaliśmy dodatkowe koło zamachowe, żeby rozwijać się dla dobra naszych pacjentów. – Rektor wspomniał także o pierwszych badaniach - Mówię tu o berubicynie, która jest lekiem absolutnie innowacyjnym, przenikającym przez barierę krew-mózg w chłoniakach ośrodkowego układu nerwowego. W naszym Centrum mamy początek tych badań, za chwilę będziemy rekrutować pierwszych pacjentów. Natomiast naszym prawdziwym wyzwaniem jest podejście do chorób neurodegeneracyjnych. – podkreślił.

- Do CWBK PUM będą przychodzili pacjenci, którzy będą rekrutowani do badań klinicznych. Lekarze będą zlecać badania diagnostyczne, obrazowe, radiologiczne (…) i po spełnieniu określonych warunków pacjenci będą mogli korzystać z leków, które w danym badaniu będą podawane, najczęściej są to leki, które nie są dostępne poza badaniami klinicznymi, to tzw. terapie innowacyjne, które stwarzają szanse na wyleczenie nieuleczalnych chorób. - powiedział p.o. dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski. 

- Badania kliniczne i naukowe, które będą tu prowadzone to dla pacjentów bardzo często szansa na dłuższe, lepsze życie albo życie w ogóle. Mówimy o innowacyjnych terapiach, o terapiach, które pojawią się w refundacji czy w ogólnym użyciu za kilka czy nawet kilkanaście lat, a właśnie w takich miejscach jak Centrum Wsparcia Badań Klinicznych one będą dostępne już. - powiedział prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

- To olbrzymi krok w podnoszeniu potencjału szczecińskiej uczelni medycznej. - powiedział Wojewoda Zachodniopomorski pan Zbigniew Bogucki - Realizacja kolejnej wizji rektora PUM, prof. Bogusława Machalińskiego, który konsekwentnie rozwijając uniwersytet, podnosi bezpieczeństwo zdrowotne szczecinian i mieszkańców całego Pomorza Zachodniego.

Uroczyste otwarcie CWBK PUM poprzedziło spotkanie przedstawicieli władz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na czele z JM Rektorem PUM prof. Bogusławem Machalińskim oraz prezesem Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosławem Sierpińskim w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 3 PUM. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina pan Krzysztof Wacinkiewicz, a w zastępstwie prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pana Romana Topór-Mądrego – dyrektorzy Agencji pani Joanna Parkitna i pan Krzysztof Bąk. Obecny był także Przewodniczący Rady Uczelni mec. Andrzej Lubiniecki i członkowie Senatu PUM, a także przedstawiciele dydaktycznych i administracyjnych władz uczelni. 

W pierwszej części spotkania, która odbyła się w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 3, prezentację oczekiwań badaczy wobec CWBK przedstawili prof. Anita Chudecka-Głaz, dr Krzysztof Prajs, prof. Edyta Paczkowska, dr Sławomir Milczarek. Prof. Anita Chudecka-Głaz jako wieloletni i doświadczony badacz pokazała jak intensywnie rozwijają się obecnie badania kliniczne, które są często dla pacjentów jedyną szansą dostępu do nowoczesnych terapii, a dla lekarzy bogatym źródłem najnowszej wiedzy medycznej. Ponadto podkreśliła wagę CWBK, dedykowanego personelu, który będzie wspierał badaczy w realizacji badań co jest celem nie tylko badacza, ale przede wszystkim korzyścią dla pacjentów. Pan dr Krzysztof Prajs w wystąpieniu zwrócił uwagę przede wszystkim na zniwelowanie w procesie pozyskiwania sponsorów barier natury administracyjnej i prawnej. Dotychczasowy brak prawnego wsparcia badaczy, przedłużające się negocjacje często odstraszały sponsorów. Utworzenie CWBK będzie dawało szanse na skrócenie okresu negocjacji oraz szybsze przejęcie wszelkich formalnych kwestii. Prof. Edyta Paczkowska na przykładzie innowacyjnego niekomercyjnego wieloośrodkowego badania klinicznego, które otrzymało dofinasowanie ze środków Agencji Badań Medycznych pokazała jakiej specjalistycznej wiedzy potrzebują badacze. Uczelnia wchodząc w innowacyjne terapie, stając się sponsorem badań, zlecając wytworzenie produktu, musi posiadać niezbędne zaplecze administracyjne. Ponadto badacze potrzebują wsparcia w zakresie standardów, procedur, uzyskania niezbędnych pozwoleń, certyfikatów. CWBK ma dać to wsparcie. Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel młodych badaczy dr Sławomir Milczarek. Z racji oczekiwań i wytycznych Agencji – CWBK PUM wsparciem powinno obejmować w szczególności młodych badaczy. Pan Doktor obecnie pełni funkcję koordynatora medycznego w 3 badaniach klinicznych, dzieli te funkcje z licznymi obowiązkami w klinice oraz pracą dydaktyczną. W ramach oczekiwań wobec CWBK zaakcentował konieczność odciążenia od spraw administracyjnych i formalnych poprzez dedykowanie koordynatorów administracyjnych do konkretnych badań. Zdecydowaną pomocą byłaby możliwość ciągłej konsultacji ze specjalistami jak pisarz medyczny, biostatystyk już na etapie planowania badania klinicznego. Wspólne przygotowanie badania z CWBK jest gwarancją zakończenia badania oczekiwanym sukcesem. Ponadto zwrócił uwagę, aby CWBK wspierało i zachęcało sponsorów do powierzania roli głównego badacza młodym, którzy są również otwarci na chęć uczestniczenia w nowych badaniach. footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886