BHP w podmiotach leczniczych


Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. med. Paweł szumilas


Opis kierunku studiów i program:

Program studiów

Tematyka prowadzonych zajęć pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP w podmiotach leczniczych, szczególnie w zakresie prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, oceny ryzyka zawodowego, sposobów rozpoznawania i eliminowania zagrożeń występujących w środowisku pracy, ograniczania negatywnego wpływu procesów i działań w zakładzie pracy na środowisko zewnętrzne. Dodatkowo każdy ze słuchaczy dowie się, jak właściwie prowadzić szkolenia okresowe i instruktażowe pracowników z wykorzystaniem narzędzi szkoleniowych i rozwinięciu kompetencji miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej.


Czas trwania:

2 semestry


Liczba dostępnych miejsc:

25


Koszt studiów:

4 400 zł


Sylwetka kandydata:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci jednolitych studiów magisterskich, studiów I lub II stopnia wykonujący zawód związany z sektorem rynku usług zdrowotnych


Zasady rekrutacji:

Kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć do Centrum Kształcenia Podyplomowego:

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny - tutaj
  • Dyplom ukończenia studiów, jego odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
  • Zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu związanego z sektorem rynku usług zdrowotnych
  • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu studiów podyplomowych oraz wzoru umowy o kształcenie na studiach podyplomowych  tutaj
  • Potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85,00 zł

Opłatę należy wpłacić przelewem na konto PUM z dopiskiem opłata – BHP w podmiotach leczniczych

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

Koszt studiów – 4 400 zł

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Żołnierska 54

71-210 Szczecin

pok. 206

s.podyplomowe@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 960/980


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886