Psychologia zdrowia


Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. hum. Krzysztof Zdziarski


Czas trwania:

Program studiów

Opis kierunku studiów


Liczba dostępnych miejsc:

Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie kandydatów - 25 osób


Koszt studiów:

9 000 zł

semestr - 2 250 zł

Płatności dokonuje się na początku każdego semestru


Sylwetka kandydata:

Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie kierunków medycznych, nauk o zdrowiu,  humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych i społecznych


Zasady rekrutacji:

Kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć do Centrum Kształcenia Podyplomowego w terminie od 20 października 2023 r.:

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny - tutaj
  • Dyplom ukończenia studiów, jego odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
  • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu studiów podyplomowych oraz wzoru umowy o kształcenie na studiach podyplomowych tutaj
  • Potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85,00 zł

Opłatę należy wpłacić przelewem na konto PUM z dopiskiem opłata – "Psychologia zdrowia"

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Żołnierska 54

71-210 Szczecin

pok. 206

Monika Długołęcka

monika.dlugolecka@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 960


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886