Socjoterapia


Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. zdr. Agnieszka Nieradko-Heluszko


Opis kierunku studiów i program:

Opis kierunku studiów

Program  


Czas trwania:

3 semestry


Liczba dostępnych miejsc:

20

Studia rozpoczną się, gdy zgłosi się min. 20 osób chętnych.


Koszt studiów:

6 000 zł


Sylwetka kandydata:

Studia kierowane są do osób, które ukończyły jednolite studia magisterskie, studia I lub II stopnia na kierunkach społecznych, humanistycznych, nauk o zdrowiu oraz medycznych na kierunkach społecznych, humanistycznych, nauk o zdrowiu oraz medycznych


Zasady rekrutacji:

Kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć do Centrum Kształcenia Podyplomowego w terminie od 6 maja 2024 r.:

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny - tutaj
  • Dyplom ukończenia studiów, jego odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
  • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu studiów podyplomowych oraz wzoru umowy o kształcenie na studiach podyplomowych tutaj
  • Potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej - 85 zł

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85,00 zł

Opłatę należy wpłacić przelewem na konto PUM z dopiskiem opłata – "Socjoterapia"

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Żołnierska 54

71-210 Szczecin

pok. 206

s.podyplomowe@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 960/980


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886