Podologia


Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. zdr. Paulina Zabielska


Opis kierunku studiów i program:

Program studiów

Podologia – Podologia jest dziedziną kosmetologii opartą na wiedzy z zakresu dermatologii, ortopedii, chirurgii, fizjoterapii, diabetologii, flebologii, angiologii, miologii, reumatologii, której celem jest utrzymanie prawidłowej funkcji stopy oraz stosowanie zabiegów wspomagających leczenie i usuwanie defektów występujących w obrębie skóry i płytek paznokciowych (paznokcie grzybicze, paznokcie po urazie, deformacje płytek paznokciowych, wrastające płytki paznokciowe, modzele, odciski, brodawki wirusowe HPV, pękające piety).

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do przeprowadzania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych w obrębie stóp w ścisłej współpracy z  interdyscyplinarnym zespołem specjalistów (podiatrą, ortopedą, diabetologiem, dermatologiem, flebologiem, fizjoterapeutą, reumatologiem, immunologiem).  Efektem uzyskanej wiedzy oraz nabytych kompetencji będzie wdrożenie odpowiednich działań o charakterze profilaktyczno-pielęgnacyjnym oraz wspomagających leczenie, w celu zapobiegania powstawaniu groźnych powikłań oraz dążenia do utrzymania pełnej sprawności stóp.

Możliwość zatrudnienia absolwenci będą mogli znaleźć w salonach odnowy biologicznej, sanatoriach, uzdrowiskach, SPA, salonach kosmetycznych, ośrodkach opieki paliatywnej, oddziałach szpitalnych i domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Interdyscyplinarne poradnie leczenia ran).


Czas trwania:

2 semestry


Liczba dostępnych miejsc:

min. 20

max. 30


Koszt studiów:

7 600 zł


Sylwetka kandydata:

O przyjęcie na studia, mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku i pracują lub planują pracę w sektorze ochrony zdrowia oraz jego otoczeniu, a także osoby zainteresowane podologią.


Zasady rekrutacji:

Kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć do Centrum Kształcenia Podyplomowego:

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny - tutaj
  • Dyplom ukończenia studiów, jego odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
  • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu studiów podyplomowych oraz wzoru umowy o kształcenie na studiach podyplomowych tutaj
  • Potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85,00 zł

Opłatę należy wpłacić przelewem na konto PUM z dopiskiem – "Podologia"

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żołnierska 54
71-210 Szczecin
tel. 91 48 00 980
aleksandra.hapka@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886