Pierwszy nabór do „INTERREG VI A” już otwarty!

18.04.2023 Ogłoszenia

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach czterech priorytetów tematycznych i siedmiu celów szczegółowych Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027. Nabór potrwa do 7 czerwca br. do godz. 16:00.

Partnerami projektu mogą być zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne. Oprócz uczelni wyższych i placówek prowadzących badania naukowe, instytucji edukacji i kształcenia zawodowego oraz szkół, szpitali i placówek medycznych uprawnionymi partnerami są także jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, agencje sektorowe, podmioty oferujące infrastrukturę oraz publiczne podmioty wykonujące usługi, zrzeszenia interesów wraz z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, związki, fundacje), instytucje wspierania gospodarki, organizacje międzynarodowe, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT), duże małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Generalną zasadą Programu jest uczestniczenie w każdym projekcie co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Niemiec – obaj z budżetami EFRR. Partnerzy wyznaczają jednego beneficjenta wiodącego. W Programie funkcję tę mogą pełnić tylko organizacje publiczne.

W projekcie Interreg mogą uczestniczyć zarówno partnerzy z własnym budżetem (partnerzy projektu), jak i bez własnego budżetu (partnerzy stowarzyszeni). Dofinansowanie sięga wysokości maksymalnie do 80% wartości wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą część budżetu projektu stanowi wymagany wkład własny, który należy wnieść w projekt w formie pieniężnej. Wydatki w ramach projektu są prefinansowane przez partnerów i będą zwracane proporcjonalnie po sporządzeniu raportów z realizacji projektu.

Program współpracy zakłada współfinansowanie wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a kwota na ten cel przeznaczona wynosi 51 339 954 euro.

Pierwszy nabór: INT01/2023 – wszystkie priorytety.

Obszar Programu:

 

Priorytety i cele szczegółowe:

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886