DUM PUM


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin realizuje w roku akademickim 2019-2020 projekt pn. „Dziecięcy Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”.

Naszym celem jest:

  • podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego,
  • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i zainteresowanie ich naukami medycznymi,
  • zrozumienie podstaw nauk medycznych i poznanie metod badawczych,
  • przedstawienie największych medycznych osiągnięć naukowych,
  • nauka udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach kryzysowych,
  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny osobistej,
  • poznanie biblioteki akademickiej,
  • promocja uczelni.

Na studia zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 15 lat. Projektem zostanie objętych 50. dzieci.

W ramach projektu przewidziano 10 bloków, m.in. tradycje akademickie i historia PUM, pierwsza pomoc, pielęgniarstwo, neurologia, genetyka, leki w życiu człowieka, zdrowa dieta, higiena jamy ustnej, biblioteka akademicka, zdrowy kręgosłup.

Każdy z bloków odbędzie się raz w miesiącu, w sobotę i potrwa trzy godziny lekcyjne (godzina wykładu i dwie godziny ćwiczeń) od 10.00 do 13.00. Wykłady i ćwiczenia poprowadzą nauczyciele akademiccy i studenci PUM oraz goście zaproszeni. W ramach zajęć dodatkowych przewidujemy wizyty w Centrum Symulacji Medycznej PUM i Zakładzie Genetyki Sądowej.


Kontakt: dumpum@pum.edu.pl

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886