Koordynatorzy Erasmus+


Pełnomocnik Rektora ds. programu Erasmus+ w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

dr hab. n. med Tomasz K. Wojdacz - Samodzielna Pracownia Epigenetyki Klinicznej
 

WYDZIAŁ MEDYCYNY I STOMATOLOGII


Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+ (kierunek lekarski)

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii - dr n. med. Dagmara Szypulska-Koziarska

email: dagmara.szypulska.koziarska@pum.edu.pl

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY I MEILOWY Z WYŁĄCZENIEM CZWARTKU!

 

OPIEKUN STUDENTÓW ERASMUS+

Małgorzata Król - Studentka V roku kierunku  lekarskiego 

email: malgorzatakrol246@gmail.com

 


Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+ (kierunek lekarsko - dentystyczny)

dr hab. n. med. Agnieszka Droździk -  Samodzielna Pracownia Periodontologii Przedklinicznej 

email: agnieszka.drozdzik@pum.edu.pl
 

WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ


Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+

dr Wojciech Żwierełło

email: wojciech.zwierello@pum.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU


Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+

dr n. med. Małgorzata Szkup

email: malgorzata.szkup@pum.edu.pl


Zakres czynności wydziałowych koordynatorów ds. programu Erasmus+ w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie:
1) promowanie wśród studentów, pracowników i całego środowiska akademickiego programu Erasmus+ oraz promowanie postawy otwartości i równości
2) podejmowanie działań w kierunku integrowania studentów zagranicznych ze studentami wydziału,
3) współpraca z wydziałowym koordynatorem instytucji przyjmującej w zakresie transferu punktów i właściwego zaliczenia okresu studiów/praktyk zrealizowanych za granicą oraz w sprawach dotyczących oferty PUM skierowanej do studentów przyjeżdżających,
4) udział w Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Programu Erasmus+,
5) współpraca z pełnomocnikiem rektora ds. programu Erasmus+,
6) współpraca z DNiWZ,
7) inicjowanie i koordynacja zawierania umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami i instytucjami zagranicznymi, (w tym zapoznanie się ze specyfiką danej uczelni oraz porównanie oferowanego katalogu przedmiotów z programem studiów w PUM w celu określenia możliwości realizacji wymiany i określenie jej zasad zapewniających uzyskanie zbieżnych efektów kształcenia zgodnie z wytycznymi procesu bolońskiego wdrażanymi w Uczelni),
8) współpraca z uczelniami partnerskimi PUM w ramach obowiązujących umów w zakresie organizacji wymiany studenckiej,
9) monitoring wyjazdów studentów PUM w ramach Programu, 
10) Sporządzanie wraz ze studentem i weryfikacja planu studiów/ planu praktyki w Learning Agreement . Plan studiów/ praktyki powinien być sporządzony w sposób gwarantujący zaliczenie pełnego okresu studiów na podstawie uzyskanych przez studenta egzaminów i zaliczeń w uczelni partnerskiej w tym uzgadnianie ECTS,
11) Sporządzanie wraz ze studentem i weryfikacja planu studiów/ planu praktyki w Learning Agreement during the mobility.  
12) Rozwiązanie trudności przy uznaniu efektów kształcenia nabytych w wyniku pomyślnego zrealizowania założeń określonych w porozumieniu o programie studiów/praktyki, z zastrzeżeniem, że ostatecznego uznania wyjazdu dokonuje dziekan w oparciu o opinię właściwego koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+.
13) Uzgadnianiu założeń porozumienia o programie studiów i porozumienia o programie praktyki przed przyjazdem i po przyjeździe do PUM studentów z Uczelni Partnerskiej.
Pomoc w realizacji ustalonego programu studiów/programu praktyki poprzez nawiązanie kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie, wybranych przez studentów zajęć.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886