Erasmus+ KA171


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Na początku 2023 roku  znowu będzie mieć możliwość zawnioskowania o dofinansowanie na Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspieraną przez fundusze polityki zewnętrznej (KA171).

Projekty te dotyczyć będą mobilności z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem Erasmus+, z wyłączeniem regionu 13 i 14 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo). 


Jako Uczelnia możemy wysłać jeden, wspólny dla wszystkich Wydziałów, wniosek. Zostanie on przygotowany przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą . Jednakże niezbędna jest Państwa pomoc. Prosimy o podanie dla ilu studentów i ilu pracowników planujecie Państwo mobilności. Ponownie, mając na uwadze niewielkie kwoty, jakimi dysponuje polska Agencja Narodowa, racjonalne byłoby ubieganie się o kilka mobilności dla danego kraju (2-5 studentów; 2-5 wyjazdy nauczycieli akademickich). W poprzednich edycjach wyjazdy nauczycieli (zarówno na STA i STT) przyznawane były na 5 dni + 2 dni podróży. 

Zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do 13.02.2023 r. na adres erasmus@pum.edu.pl lub wysłanie do DNIWZ.

W momencie składania wniosku Uczelnia/Wydział nie musi mieć podpisanej umowy międzyinstytucjonalnej z uczelnią z państwa partnerskiego. Umowa taka musi być jednak podpisana przed faktycznym rozpoczęciem realizacji mobilności;

Kolejny raz Agencja Narodowa Erasmus+ zaleca, aby współpracę podejmować z uczelniami najuboższych i najsłabiej rozwiniętych krajów biorących udział w akcji (wyższe prawdopodobieństwo otrzymania grantu).

Ocena wniosku będzie dokonywana pod kątem trzech głównych kryteriów przez Prorektora ds. Nauki.

 • Jakość planu projektu i ustaleń dotyczących współpracy;
 • Adekwatność strategii rozwoju PUM;
 • Wpływu i upowszechniania.

Zgłoszenia zawierające informacje dotyczące jedynie naszej Uczelni/Wydziału (przy pominięciu informacji ze strony partnera) mają bardzo niskie szanse na dofinansowanie.

Niezwykle istotny jest opis dlaczego mobilność jest dla Państwa Wydziału istotna.

Ważnym elementem jest wskazanie dotychczasowej współpracy, a w przypadku braku wcześniejszych kontaktów – informacja, dlaczego chcecie się ubiegać o nawiązanie takiej współpracy z daną uczelnią/krajem. Wreszcie – jaki będzie spodziewany wpływ mobilności (informacje można wyliczyć „od myślników”). Bez takich informacji nie jesteśmy w stanie poprawnie wypełnić wniosku.

Prosimy o nie podawanie we wniosku jedynie celów ogólnych (np. takich jak: „nawiązanie współpracy”, „poszerzenie kontaktów”; „wymiana doświadczeń”; „ubieganie się o wspólne granty”; „wspólne publikowanie artykułów naukowych”).

Agencja Narodowa Erasmus+ nie uważa ich za wystarczające do przyznania grantu.

Kolejny raz bardzo wyraźnie podkreślono, że KA171 ma przynieść korzyści każdej ze stron.

Stąd ogromną uwagę przypisuje się stronie partnerskiej projektu.

W załączniku „PUM_KA171_Call_2023” przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe pytania po angielsku, jakie można przesłać uczelniom z prośbą o krótkie odpowiedzi (oczywiście listę można uzupełnić o pytania istotne z Państwa punktu widzenia). 

Zapraszamy do zapoznania się z listą Państw trzecich.


RODZAJE MOBILNOŚCI


Mobilności z państwami partnerskimi dotyczą:

 • przyjazdów/wyjazdów na studia (od 2-12 miesięcy);
 • przyjazdów/wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • przyjazdów/wyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych;
 • przyjazdów/wyjazdów studentów w celu zrealizowania praktyki w zagranicznej instytucji partnerskiej (wpisanie nazwy przedsiębiorstwa do wniosku o dofinansowanie nie będzie wymagane. Trzeba będzie natomiast opisać profil przedsiębiorstwa/instytucji oferującej praktykę i powiązać ją z grupą docelową, której będzie oferowana praktyka. Będzie to bowiem stanowiło element oceny jakościowej wniosku o dofinansowanie).

PODZIAŁ NA REGIONY


Kraje uprawnione do współpracy zostały podzielone na regiony (załącznik: KA171_lista państw trzecich);

Przewodnik Erasmus+ zawiera bardziej szczegółowe ustalenia, co do procentowego podziału grantu na mobilności na poszczególne regiony. Są to cele do osiągnięcia na poziomie całej UE, w odniesieniu do całego programu, a nie dla poszczególnych państw czy uczelni.


FINANSOWANIE


Stawki stypendialne w projektach KA171-2023 wedle przewodnika:

 • Mobilność studentów wyjeżdżających z PUM: 700 euro/miesiąc

 

 • Mobilność studentów przyjeżdżających na PUM: 800 euro/miesiąc

 

 • Mobilność pracowników wyjeżdżających z PUM: 180 euro/dzień

 

 • Mobilność pracowników przyjeżdżających na PUM: 140 euro/dzień

Pracownicy wyjeżdżający podlegają rekrutacji wedle: Zarządzenia Rektora dla pracowników dotyczącym wyjazdów Erasmus +


AKTUALNE PROJEKTY:

Projekt KA171 Wydział Nauk o Zdrowiu z Bethlehem University Bethlehem, Palestine

Okres realiacji: 2022-08-01 do 2024-07-31

Cele:

 1. Poznanie struktury oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu w Betlejem.
 2. Ocena poziomu satysfakcji z uczenia się oraz kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej studentów Uniwersytetu w Betlejem oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
 3. Poszukiwanie czynników wpływających na poziom satysfakcji z uczenia się oraz kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej studentów Uniwersytetu w Betlejem oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
 4. Podniesienie jakości kształcenia w oparciu o wdrożenie zmian formy oraz zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii dydaktycznych w medycynie i naukach o zdrowiu, w tym między innymi technik symulacji medycznej oraz technik kształcenia na odległość.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886