Wsparcie włączenia dla osób o szczególnych potrzebach


Biuro ds. osób niepełnosprawnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego powstało w ramach projektu „Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych”. Zadaniem Biura jest prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami naszej Uczelni. Głównym celem jest zapewnienie wszystkim studentom i doktorantom równego dostępu do procesu kształcenia. Ponadto na wsparcie organizacyjne i merytoryczne ze strony Biura mogą liczyć nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni mający na co dzień kontakt z osobami z niepełnosprawnościami.

https://www.pum.edu.pl/studia_iii_stopnia/wsparcie/biuro_ds_osob_niepenosprawnych/dziaalno_bon/

 

Do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych zaproszone są wszystkie osoby, które są pracownikami, studentami lub doktorantami PUM:

  • z niepełnosprawnościami w rozumieniu formalnym, czyli osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • mające utrudnienia w realizacji programu studiów wynikające ze stanu zdrowia, tzn. przewlekle chore, będące w kryzysie, mające czasowe problemy ze zdrowiem, tymczasowo niepełnosprawne, bez orzeczenia o niepełnosprawności;
  • mające pomysły na zwiększenie dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
  • wykazujące zapał i inicjatywę, by promować i wspierać działania prowadzone przez BON oraz pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych na Uczelni.

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, studiującym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, przysługują takie same prawa oraz zobowiązania, jak w odniesieniu do studentów bez orzeczenia o niepełnosprawności.

Biuro może zaoferować pomoc w zakresie :

  • Odpowiedniej organizacji planowanych lub dodatkowych zajęć dydaktycznych, na wniosek studenta/doktoranta PUM, umożliwiających pełny udział w procesie kształcenia.
  • Zapewnienia pomocy psychologicznej dla studentów/doktorantów i pracowników PUM.
  • Zapewnienia asystentów edukacyjnych studentom i doktorantom z niepełnosprawnością.
  • Wypożyczenia sprzętu specjalistycznego na wniosek studenta/doktoranta lub pracownika PUM.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886