Obowiązujące akty prawne


Podstawy prawne regulujące warunki kształcenia oraz pracy osób z niepełnosprawnością:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 poz. 478  z poźn. zm.).
 2. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. z 1997 r. Nr 50, poz. 475).
 3. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
 7. Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie stanowiący załącznik do Uchwały Nr 37/2019 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r.
 8. Strategia rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na lata 2015-2024 stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 60/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 9. Regulamin organizacyjny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 103/2019 r. Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 13 września 2019 r.
 10. Regulamin pracy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 102/2019 r. Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 13 września 2019 r.
 11. Regulamin wynagradzania Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 67/2020 r. Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2020 r.
 12. Regulamin studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie stanowiący załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2019 r.
 13. Regulamin świadczeń dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 143/2020 r. Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 września 2020 r

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886