Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)


Pracownicze Plany Kapitałowe to program, którego celem jest oszczędzanie środków finansowych z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. PUM w sprawie obsługi PPK podpisał umowę z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Pracownicy w wieku 18-55 lat zapisywani są do PPK przez pracodawcę automatyczniechyba że złożą oświadczenie o rezygnacji z dokonywania tych wpłat.
  To pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym (art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych):
  - Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, składa do Działu Kadr.
  - Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług składa w Biurze ds. Ewidencji Umów Cywilnoprawnych.
  Oświadczenie o rezygnacji (wzór do pobrania tutaj).
 • Pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia, a nie ukończyli 70 lat przystępują do PPK na swój wniosek, złożony w następujący sposób:
  - Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, składa wniosek do Działu Kadr.
  - Pracownika zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług składa wniosek w Biurze ds. Ewidencji Umów Cywilnoprawnych.
  Wniosek o przystąpieniu (wzór do pobrania tutaj).
 • Pracownicy powyżej 70 lat – nie mogą przystąpić do PPK.

 

 

 

 

Raz na 4 lata pracodawca będzie miał obowiązek
automatycznie wznowić dla pracownika opłacanie wpłat do PPK.
Pracownik będzie miał wówczas prawo ponownie z nich zrezygnować.

Komunikat Rektora 2/2023 ws. automatycznego zapisu osób zatrudnionych
(dot. osób w wieku 18-55 lat, zatrudnionych w PUM, którzy złożyli deklarację o rezygnacji).

Kwota zgromadzona w PPK stanowi prywatne środki uczestnika, które podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. A w niektórych przypadkach, w części, także przed osiągnięciem 60 roku życia. Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek pracownika prowadzony w ramach PPK, będą finansowane z trzech źródeł:

 • 1,5% od pracodawcy, liczony od podstawy wynagrodzenia do składki emerytalno-rentowej,
 • 2% od pracownika, liczony od podstawy wynagrodzenia do składki emerytalno-rentowej,
 • z Funduszu Pracy, jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne z tytułu aktywnego oszczędzania (240 zł rocznie).

Materiały informacyjne:

 1. Ulotka informacyjna
 2. Ulotka z benefitami
 3. Prezentacja dla pracowników
 4. Film dlaczego warto oszczędzać w PPK
 5. Odpowiedzi na najczęstsze pytania pracowników

Materiały informacyjne o PPK znajdują się też na stronie www.pkotfi.pl Poprzez tę stronę pracownicy będą mogli logować się do internetowego serwisu transakcyjnego, za pośrednictwem którego będą mieli dostęp do swojego rachunku PPK i możliwość składania określonych dyspozycji.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886