Pomeranian Journal of Life Sciences


W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dn. 1.05.2024 r.) Pomeranian Journal of Life Sciences otrzymał 40 punktów. Zapraszamy do publikacji artykułów w następujących dziedzinach:

 • inżynieria biomedyczna,
 • biologia medyczna,
 • nauki farmaceutyczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o zdrowiu.

Zapraszamy do aktywnego korzystania ze strony czasopisma na platformie Open Journal Systems. Poza dostępem do treści periodyku, platforma daje możliwość zamieszczania artykułów oraz śledzenia procesu publikacji. Oto adres platformy Pomeranian Journal of Life Sciences. Zapraszamy także na stronę czasopisma na Facebooku.

Pomeranian Journal of Life Sciences to nowa nazwa czasopisma naukowego Annales Academiae Medicae Stetinensis - Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którego wydawcą jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Wersja drukowana Pomeranian Journal of Life Sciences jest wersją pierwotną.


 

Regulamin publikowania prac w Pomeranian Journal of Life Sciences

Artykuł napisany w języku angielskim musi być dostarczony do redakcji w wersji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy OJS czasopisma (link do platformy OJS). Należy także dostarczyć oryginał dokumentów: Oświadczenie autora wraz z Klauzulą informacyjną (do pobrania: PDF-PL - w języku polskim; PDF-EN - w języku angielskim), które wypełnia i ręcznie podpisuje osobno każdy autor publikacji. Każdy autor wypełnia swoje oświadczenie, podając swój nr ORCID, i podpisuje swoją klauzulę - zatem do każdego artykułu będzie tyle oświadczeń i klauzul, ilu będzie autorów. Od daty wpłynięcia/przesłania artykułu do Redakcji Pomeranian Journal of Life Sciences autorzy mają 1 miesiąc na dostarczenie oryginałów dokumentów: Oświadczenie autora wraz z Klauzulą informacyjną. W przypadku, gdy dokumentacja dotycząca artykułu nie będzie pełna, artykuł nie będzie rozpatrywany. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Materiał powinien mieć nie więcej niż 25 stron formatu A4, łącznie z ograniczonymi do minimum rycinami, tabelami, podpisami i piśmiennictwem (tylko tym cytowanym w artykule) oraz streszczeniem. Tekst artykułu powinien być zapisany w programie MS Word, 12-punktową czcionką Times New Roman, z zachowaniem 1,5 odstępu między wierszami, natomiast ryciny - w jak najlepszej rozdzielczości (300 dpi w skali 1:1), w formacie JPEG (bez kompresji) PNG lub TIFF (rozszerzenia pliku: jpg, png lub tiff). Strony należy numerować kolejno, zaczynając od tytułowej.

Artykuł powinien być napisany wyłącznie w języku angielskim. Skróty użyte w tekście po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu. Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu lub liczebników. Liczbowe wartości i symbole wszystkich wielkości powinny być podane według międzynarodowego układu jednostek SI. Odnośniki do cytowanego w tekście piśmiennictwa powinny być umieszczone w nawiasach kwadratowych. Należy zachować kolejność układu: strona tytułowa, tekst podstawowy, materiał ilustracyjny (w miejscu powołania lub na końcu artykułu).

 

Szczegółowy opis zawartości artykułu

Strona tytułowa

Tytuł pracy; imię i nazwisko autora/imiona i nazwiska autorów; afiliacja – miejsce pracy autora/autorów (pełna nazwa uczelni oraz nazwa jednostki, a także w przypadku skrótu doktoratu szczegółowe dane dotyczące dysertacji – nazwa wydziału i uczelni, w której doktorat został obroniony, tytuł i stopnie naukowe oraz imię i nazwisko promotora, liczba: stron, rycin, tabel oraz pozycji piśmiennictwa). Następnie należy podać numery ORCID wszystkich autorów. Należy też podać dane autora korespondencyjnego, z którym redakcja ma się kontaktować w sprawie artykułu, tj. adres e-mail (będzie on opublikowany w artykule) i numer telefonu komórkowego (tylko do wiadomości redakcji).

 

Tekst podstawowy

 • Abstract: Streszczenie powinno być kwintesencją tego, co zostało zawarte w tekście. Należy podkreślić nowe i istotne aspekty pracy.
 • Keywords: 4–6 terminów, wymienianych w katalogu MeSH, które nie powinny powtarzać słów zawartych w tytule pracy.
 • Introduction: To wprowadzenie do tematu artykułu z podanym uzasadnieniem wykonanego badania lub obserwacji i z możliwością przywołania piśmiennictwa. Na koniec należy koniecznie podać cel pracy.
 • Materials and methods: W zależnosci od rodzaju artykułu należy opisać w sposób łatwo zrozumiały dobór materiałów badawczych oraz zastosowanych metod i statystyki.
 • Results: W tekście należy przedstawić wyniki w logicznej kolejności. Nie powtarzać wszystkich danych z tabel i rycin, natomiast podkreślić i podsumować tylko ważne obserwacje.
 • Discussion: Należy podkreślić nowe oraz ważne aspekty badania i wynikające z nich wnioski, ale nie powtarzać szczegółowo danych przedstawionych w rozdziałach Introduction i Results. Należy także porównać własne obserwacje z obserwacjami innych autorów wymienionych w piśmiennictwie, którzy wykonali zbliżone badania.
 • Conclusions: Należy powiązać wnioski z celami pracy z Introduction i przedstawić je w sposób zwięzły.

 

References 

Liczebność piśmiennictwa powinna być adekwatna do wielkości artykułu. Numerując poszczególne pozycje, należy je podawać w kolejności cytowania. Każdy numer piśmiennictwa trzeba zapisywać od nowej linii. Pozycji nie wolno powtarzać. Obowiązuje anglojęzyczny styl bibliografii Vancouver. Należy podać nazwisko autora/autorów z pierwszą/pierwszymi literą/literami imienia/imion. Przytaczamy wszystkich autorów, jeśli jest ich sześciu. Powyżej tej liczby – podajemy pierwszych sześciu autorów wraz z dopiskiem et al. Tytuły periodyków powinny być skracane zgodnie ze sposobem przyjętym w Index Medicus (Medline).

 

Materiał ilustracyjny

Materiał ilustracyjny obejmuje: ryciny (wykresy, diagramy oraz zdjęcia), tabele, tablice - opatrzone tytułami (pod rycinami, nad tabelami). Powinny być one uszeregowane zgodnie z kolejnością numeracji według odwołań w środku tekstu (przy odnośniku) lub na jego końcu. Osobną numerację posiadają ryciny i osobną tabele. Fotografie mikroskopowe powinny posiadać wewnętrzną skalę, a stosowane symbole, strzałki lub litery – być wyraźnie uwidocznione na tle. Kolorów należy używać tylko wtedy, jeśli barwa czarno-biała nie odda istoty przekazu. Tytuły oraz inne informacje wewnętrzne na rycinach i w tabelach podaje się w języku podstawowym artykułu, czyli angielskim. Ryciny i tabele powinny zawierać pod spodem objaśnienia użytych skrótów.


Oświadczenie autora w języku polskim i angielskim

Oświadczenie autora

Do redakcji Wydawnictwa PUM należy dostarczyć oryginały dokumentów: Oświadczenie autora wraz z Klauzulą informacyjną wypełnione i ręcznie podpisane osobno przez każdego autora publikacji. Każdy autor wypełnia swoje oświadczenie i podpisuje swoją klauzulę. Oświadczenie autora wraz z Klauzulą informacyjną do pobrania: PDF-PLAuthor's statement

The original documents should be submitted. Author's statement completed and signed by hand, separately by each author of the publication. Each author fills in his statement and signs his clause. The author's declaration with the information clause for download: PDF-EN


Procedura recenzowania prac

Procedura recenzowania prac zgłaszanych do opublikowania w Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie*

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
 3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swojej tożsamości; w innych rozwiązaniach recenzent musi posiadać deklarację o niewystąpieniu konfliktu interesu, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowywania recenzji.
 4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów bez wskazania prac ocenianych.
 7. Recenzenci otrzymują zlecenie – prośbę w formie zunifikowanego druku wraz z ilościowo-punktową zobiektywizowaną oceną.

 

* Na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Prośba o recenzję

 

Szczecin, .............................. r.

 

 

                                              Szanowna Pani/Szanowny Panie

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

Uprzejmie proszę o podjęcie się recenzji merytorycznej załączonego artykułu, który został złożony w Wydawnictwie PUM w celu publikacji na łamach Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

W ramach oceny merytorycznej artykułu proszę o szczegółowe określenie w tabeli zamieszczonej poniżej stopnia oryginalności, aktualności naukowej, metodyki, klarowności i spójności tekstu oraz piśmiennictwa wg podanej skali, na której „0” jest notą najniższą, a „3” lub „5” (w zależności od parametru) notą najwyższą.

W ramach podsumowania proszę o jasne, jednoznaczne i precyzyjne określenie tego, czy artykuł nadaje się do publikacji w Pomeranian Journal of Life Sciences.

 

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

Parametry

Skala

Przyznane punkty

Oryginalność

0–5

 

Aktualność naukowa

0–3

 

Metodyka

0–5

 

Klarowność i spójność tekstu

0–3

 

Piśmiennictwo

0–3

 

Suma

0–19

 

 

 

 

Tak

Nie

Ostateczna akceptacja do druku

 

 

 


Recenzenci Pomeranian Journal of Life Sciences

Pełna lista recenzentów Pomeranian Journal of Life Sciences znajduje się na stronie czasopisma.

Tłumacz redakcji: Michał Biela

Redaktor statystyczny: prof. Krzysztof Safranow


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886