Zakres działalności Wydawnictwa


Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie organizuje
i realizuje działalność wydawniczą uczelni oraz zajmuje się dystrybucją 
i rozpowszechnianiem wydawnictw uczelnianych. Do zakresu obowiązków pracowników Wydawnictwa należy m. in.:

 

Obsługa administracyjna procesu wydawniczego – przygotowywanie zamówień na opracowanie publikacji:

 1. Ustalanie, opracowanie i realizowanie rocznego planu rzeczowego wydawnictwa na podstawie zapotrzebowania uczelni.
 2. Prowadzenie obsługi administracyjnej Rady wydawniczej.
 3. Przygotowywanie i ewidencjonowanie umów wydawniczych z autorami, tłumaczami, umów zleceń na wykonywane prace wydawnicze.
 4. Prowadzenie zamówień na druk i oprawę wydawanych publikacji.
 5. Działania eliminujące niegospodarność, straty i pracę złej jakości.
 6. Inne prace administracyjne, m.in.: archiwizacja dokumentów, które trafiają do Archiwum PUM, ewidencja dokumentów, prowadzenie korespondencji i archiwizowanie dokumentów bieżących, prace biurowe, obsługa poczty klasycznej i elektronicznej, obsługa klienta (bezpośrednia, mailowa, telefoniczna).
 7. Współpraca z innymi pracownikami Uczelni – w miarę możliwości i w przypadku zaistnienia takich okoliczności – pomoc w drobnych pracach redakcyjnych innych działów (np. konsultacja językowa, redakcyjna, pomoc dotycząca spraw Uczelni, korekty ważnych dokumentów, robienie zdjęć na rzecz Uniwersytetu, pisanie artykułów do Biuletynu Informacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie).
 8. Szkolenia i samoszkolenia pracowników.

Prowadzenie procesu wydawniczego:

 1. Przyjęcie tekstu publikacji od autora/redaktora naukowego, dostosowanie do wymogów wydawniczych koniecznych do spełnienia.
 2. Redakcja językowa i techniczna.
 3. Korekty redakcyjne i techniczne.
 4. Skład komputerowy i łamanie tekstu, zdjęć, tabel i rycin, projektowanie okładek, skanowanie dokumentów, archiwaliów i innych. Skład i łamanie dotyczą publikacji opracowywanych w Wydawnictwie oraz w innych jednostkach zgłaszających swoje potrzeby (np. dziekanaty, Dział Promocji i Informacji PUM, redakcja Biuletynu Informacji Publicznej PUM).
 5. Wykonywanie oryginalnych zdjęć i okładek do publikacji.
 6. Konsultacje z autorami i kontrola prac nad książką w zakładzie poligraficznym.
 7. Przygotowanie i wysłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek objętych Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Sprzedaż książek:

 1. Sprzedaż prowadzona na miejscu w Wydawnictwie oraz przy pomocy kontaktu telefonicznego i mailowego. Przyjmowane są i realizowane zamówienia na książki (pakowanie i wysyłanie, korespondencja, obsługa klienta, reklamacje), wystawiane faktury, WZ, RW i inne, ewidencjonowanie, rozliczanie i raportowanie działalności do Działu Finansowego PUM oraz współpraca z innymi działami PUM.
 2. Promocja na portalach społecznościowych i na stronie internetowej Wydawnictwa – prowadzenie stron (Facebook Wydawnictwa i Facebook czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences, strona PUM, portal Open Journal Systems czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences).
 3. Aktualizowanie gablot reklamowych Wydawnictwa na terenie uczelni.
 4. Uczestniczenie w targach książki.
 5. Promocja mailowa, przygotowanie i rozsyłanie ofert, promocje i inne prace.
 6. Tworzenie materiałów promocyjnych, ich redagowanie i rozsyłanie.

Redakcja i e-redakcja uczelnianego czasopisma naukowego – Pomeranian Journal of Life Sciences:

 1. Przyjmowanie zgłaszanych artykułów i ich wstępne opracowanie,
 2. Wyszukiwanie elementów brakujących i niespełniających wymogów formalnych stawianych przez Wydawnictwo w Regulaminie publikowania prac naukowych.
 3. Korespondencja z autorami, recenzentami oraz tłumaczami. Bieżące nanoszenie sugerowanych przez nich poprawek.
 4. W Internecie przy pomocy platformy Open Journal Systems oraz na stronie Wydawnictwa PUM publikowanie pełnych wersji artykułów, które wcześniej opublikowane zostały w nadrzędnej wersji papierowej czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences. Administrowanie stroną OJS Pomeranian J Life Sci, wprowadzanie nowych danych, korekta błędów oraz pomoc techniczna użytkownikom.
 5. Prace związane z egzemplarzem obowiązkowym i autorskim czasopisma naukowego: przygotowanie, ewidencjonowanie, realizacja, prowadzenie i analiza antyplagiatu wg norm Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE), opracowanie danych dla różnych platform internetowych (e-redakcja), wprowadzanie archiwalnych oraz aktualnych numerów zeszytów na stronę czasopisma (w tym przygotowanie i wprowadzenie metadanych oraz ich przesyłanie i zatwierdzenie, poprawa błędów, podmienianie plików itp. w bazie Cross Ref).
 6. Podnoszenie standardów czasopisma: prowadzenie konsultacji z ekspertami ds. oceny czasopism. Śledzenie komentarzy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz najnowszych zmian w standardach wydawniczych. Studiowanie i monitorowanie konkurencyjnych czasopism (nie tylko medycznych) i dokonywanie selekcji artykułów, co podnosi i podtrzymuje najlepszych praktyki wydawnicze. Monitorowanie cytowania do ewaluacji czasopisma przy użyciu różnych narzędzi (Publish or Perisch 4, Open Journal Systems, PBN), na podstawie h-index oraz przy wprowadzaniu artykułu na platformę OJS.
 7. Śledzenie na bieżąco zmian w prawie autorskim (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo prasowe i inne dotyczące umów). Realizacja obowiązku nakładania licencji na artykuły starsze od zamieszczonych na platformie (powyżej 2 lat), co tylko za lata 2011–2014 dotyczy ok. 300 autorów.
 8. Promocja Pomeranian J Life Sci i zwiększanie jego widoczności na rynku czasopism naukowych (także poza branżą medyczną). Aktywne poszukiwanie wpływowych badaczy (jako recenzentów i autorów) oraz promocja czasopisma na uczelniach polskich i zagranicznych.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886