Informacje dla doktorantów Szkoły Doktorskiej


Regulamin Szkoły Doktorskiej PUM w Szczecinie - obowiązuje od 01.10.2023 r. (Uchwała nr 7/2023)

Regulamin Szkoły Doktorskiej PUM w Szczecinie - obowiązuje od 01.10.2024 r. (Uchwała nr 13/2024)

Stypendium doktoranckie - Zarządzenie Nr 25/2024

Praktyki zawodowe w Szkole Doktorskiej

Wniosek - praktyki - współuczestniczenie (termin: do 31 października br.)

Wniosek - praktyki CSM (termin: do 15 listopada br.)

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) - zarządzenie

IPB - wzór

Roczne sprawozdanie

Podanie - zaliczenie roku ak.

Ocena śródokresowa - Zarządzenie Nr 29/2023

Sprawozdanie doktoranta do oceny śródokresowej - wzór

 

ZWIĘKSZONE STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Decyzją Dyrektora Szkoły Doktorskiej PUM w Szczecinie wnioski o przyznanie zwiększonego stypendium doktoranckiego bedą przyjmowane

w Biurze Szkoły Doktorskiej w dniach: od 13.11.2023 r. do 27.11.2023 r.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O zwiększone stypendium doktoranckie, może ubiegać się doktorant od drugiego roku kształcenia.

Zarzadzenie Nr 141/2023   

Wniosek - wzór

 

ZAKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA 

Doktorant składa rozprawę doktorską w dwóch egzemplarzach do Dyrektora Szkoły Doktorskiej za pośrednictwem
Biura Szkoły Doktorskiej:
- 1 egzemplarz wydrukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie – zostaje dołączony do teczki doktoranta
- 1 egzemplarz wydrukowany zgodnie z wytycznymi Wydziałów – egzemplarz z pieczęcią Szkoły Doktorskiej
   do przekazania do Dziekanatu – stopnie i tytuły naukowe
 
Do rozprawy doktorskiej doktorant załącza:
- oświadczenie dotyczące złożenia rozprawy doktorskiej - druk
- raport z systemu antyplagiatowego zatwierdzony przez promotora  - czytelny podpis  (kserokopia)
- opinię promotora dotyczącą rozprawy doktorskiej (kserokopia) - do pobrania ze strony: przewody i postępowania doktorskie
- wniosek o wszczęcie postępowania doktorskiego (kserokopia)  - do pobrania ze strony: przewody i postępowania doktorskie
 
Informacje dotyczące przewodów i postępowań doktorskich:
Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w Regulaminie i Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej
oraz po złożeniu rozprawy doktorskiej wraz z wymaganymi załącznikami doktorant otrzymuje:
- zaświadczenie potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie
  8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (8PRK)
- 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej z pieczęcią Szkoły Doktorskiej
- raport z systemu antyplagiatowego zatwierdzony przez promotora  - czytelny podpis (oryginał)
- opinię promotora dotyczącą rozprawy doktorskiej (oryginał)
- wniosek o wszczęcie postępowania doktorskiego (oryginał)
- zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej (oryginał).
 
Data potwierdzenia przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej złożenia rozprawy wraz z wymaganymi załącznikami
w Biurze Szkoły Doktorskiej jest dniem zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

Dyrektor Szkoły Doktorskiej, na uzasadniony wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii promotora,może przedłużyć

termin złożenia rozprawy doktorskiej, nie dłużej niż o 2 lata, pod warunkiem terminowego zaliczenia programu

kształcenia Szkoły Doktorskiej.

 

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej - druk


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886