StudentZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 jako Administrator danych informuje Panią/Pana że:

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 4800790 lub adresem email: iod@pum.edu.pl,
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów,
 3. podane dane będą przetwarzane w celach określonych w pkt 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, w szczególności informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, transportowe, kurierskie, pocztowe i  niszczenia dokumentów,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat,
 6. konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1554),
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Badanie lekarskie i laboratoryjne dla celów sanitarno-epidemiologicznych na nosicielstwo Salmonella-Shigella, o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów.

Badanie to można wykonać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7. Zgłaszając się na badanie należy w pierwszej kolejności poinformować, że osoba podchodząca do badania jest studentem PUM (legitymacja studencka).

2. Szczepienie przeciw WZW typu B, o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów.

Studenci zgłaszają się z oryginałem lub ksero karty szczepień do Przychodni Szkół Wyższych przy ul. Bohaterów Warszawy 51 aby otrzymać wpis o przeprowadzonym szczepieniu na WZW typu B.

Posiadając wynik badania na nosicielstwo Salmonella-Shigella i wpis o szczepieniu na WZW typu B studenci zgłaszają się do Przychodni studenckiej przy ul. Wojska Polskiego 97, aby wykonać jeżeli to jest konieczne RTG płuc i inne potrzebne wpisy do książeczki.

Książeczkę wraz z wszystkimi wpisami należy przedstawić w Dziekanacie (można wysłać skan na anmed@pum.edu.pl)

 

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH LAT:

Prosimy o bieżące sprawdzanie aktualności wykonanych badań (data zamieszczona w książeczce dla celów sanitarno-epidemiologicznych). Ważność badań jest sprawdzana przy przedłużaniu legitymacji na kolejny semestr.

Każdy student otrzymuje spersonalizowany identyfikator. W przypadku zgubienia, koszt wyrobienia nowego wynosi 10 zł wg Zarządzenia nr 42/2022.

ZAGADANIENIA ZWIĄZANE Z EGZAMINEM MAGISTERSKIM :

kierunek analityka medyczne

kierunek biotechnologia medyczna II stopień

kierunek farmacja

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego a następnie by otrzymać zaświadczenie
o ukończeniu
studiów i później dyplom ukończenia student zobowiązany jest:

 • otrzymać wszystkie wpisy zaliczeń i ocen z egzaminów na Wirtualnym Dziekanacie
 • uzyskać potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką, Działem Finansowym i Działem Spraw Socjalnych Studentów tzw. „kartę obiegową”.

UWAGA! rozliczanie będzie odbywać się elektronicznie, Dział Finansowy, Akademiki i Dział Spraw Socjalnych rozlicza Państwa bez Waszego udziału, natomiast do Biblioteki PUM należy wysłać maila na adres wypbg@pum.edu.pl o poniższej treści:

„Proszę o potwierdzenie rozliczenia mojej osoby z Biblioteką PUM w mojej kartotece w WD.

imię nazwisko

kierunek

nr albumu XXXX”

 • w przypadku dodatkowych osiągnięć poza programem studiów należy przesłać najpóźniej do 07.07.2023 na ww. adres e-mailowy kierunek analityka medyczna i biotechnologia medyczna sylwia.byszuk@pum.edu.pl, kierunek farmacja: ewelina.radtke@pum.edu.pl skany dokumentów potwierdzających te osiągnięcia (w jednym pliku) oraz ich chronologiczny wykaz w pliku Word - wg załączonego wzoru wykaz osiągnięć (dostępny w WD).
 • dokonać opłaty za dyplom na swoje uczelniane konto osobiste, które znajdziecie w WD w zakładce Finanse, dane do przelewu, opłata w zależności od wydawanego kompletu dyplomu

WAŻNE!
osoby chcące upoważnić inną osobę do odbioru dyplomu są zobowiązane do  wcześniejszego stawiennictwa w Dziekanacie w celu podpisania upoważnienia.


OPŁATA

WYDANIE DYPLOMU dla kierunków analityka medyczna i farmacja dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia w 2018 roku:

Komplet podstawowy 60zł (zgodnie z podpisaną umową) 

•          Dyplom oryginał + 2 odpisy w języku polskim oraz Suplement oryginał + 2 odpisy w języku polskim (na ten komplet nie ma potrzeby składania wniosku)

Jeżeli wybierzecie tą opcję a potrzeba Wam będzie jeszcze odpis w języku obcym, to trzeba przesłać przed egzaminem dyplomowym na e-mail sylwia.byszuk@pum.edu.pl lub złożyć w dziekanacie wniosek o dodatkowy odpis w języku obcym (wniosek dostępny na WD), najpóźniej w dzień obrony, jest on dodatkowo płatny 20zł

LUB

•          Dyplom oryginał + 2 odpisy (1 odpis w j. polskim + 1 odpis w j. obcym) oraz Suplement oryginał + 2 odpisy (1 odpis w j. polskim + 1 odpis w j. angielskim) - aby otrzymać taki komplet podstawowy należy przesłać przed egzaminem dyplomowym na powyższy e-mail lub złożyć wniosek o wydanie dyplomu/suplementu w języku obcym w komplecie podstawowym (również do pobrania w WD).

 

WYDANIE DYPLOMU dla kierunku biotechnologia medyczna I° i II°

Komplet podstawowy bezpłatnie:

•          Dyplom oryginał + 2 odpisy w języku polskim oraz Suplement oryginał + 2 odpisy w języku polskim (na ten komplet nie ma potrzeby składania wniosku)

LUB

 • Dyplom oryginał + 2 odpisy (1 odpis w j. polskim + 1 odpis w j. obcym) oraz Suplement oryginał + 2 odpisy (1 odpis w j. polskim + 1 odpis w j. angielskim) - (aby otrzymać taki komplet podstawowy należy przesłać przed egzaminem dyplomowym na powyższy e-mail lub złożyć wniosek o wydanie dyplomu/suplementu w języku obcym w komplecie podstawowym (również do pobrania w WD).

Wydanie każdego dodatkowego odpisu dyplomu bądź suplementu w języku obcym będzie możliwe po złożeniu wniosku i dokonaniu dodatkowej opłaty wynoszącej 20 zł za każdy egzemplarz

 

 


Poniżej skala ocen końcowych do dyplomu na podstawie średniej z końcowych ocen egzaminacyjnych ze wszystkich lat studiów:

 • do 3,20 – dostateczna
 • od 3,21 do 3,70 – dość dobra
 • od 3,71 do 4,20 – dobra
 • od 4,21 do 4,69 – ponad dobra
 • od 4,70 – bardzo dobra

 


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Przez kolejne 4 miesiące od ukończenia studiów Absolwenci mogą bezpłatnie korzystać ze świadczeń służby zdrowia zgodnie z art. 67, ust. 5, pkt 2) Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581)

Na wypadek gdyby w systemie "eWUŚ" nazwisko wyświetlało się na czerwono przyda się zaświadczenie o ukończeniu studiów wydawane w Dziekanacie w 2 egzemplarzach.

Jeden wniosek = jeden przedmiot.

Aby przepisać ocenę, należy wypełnić wniosek i udać się z nim do kierownika jednostki w której prowadzony jest dany przedmiot.

Wraz z wnioskiem do kierownikowi jednostki należy dostarczyć tzw. przebieg studiów z poprzedniej uczelni (potwierdzony pieczątkami, podpisami) oraz sylabus z danego przedmiotu.

Następnie całość złożyć w Dziekanacie - proszę pamiętać, że to Dziekan podejmuje ostateczną decyzję o przepisaniu oceny i do momentu uzyskania zgody dziekańskiej trzeba obowiązkowo uczęszczać na zajęcia.

Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY PRZENIEŚĆ SIĘ NA PUM?

 

Szczegółowe zasady przenoszenia studentów w ramach kierunków prowadzonych

na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej (WFBMiML)

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM)

obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024 dla studentów innej Uczelni

 

1. Student innej uczelni może zostać przyjęty na studia na WFBMiML w języku polskim w trybie przeniesienia wyłącznie na taki sam kierunek, poziom i formę kształcenia na jakim dotychczas studiował w uczelni macierzystej, pod warunkiem, że taki kierunek, poziom i forma studiów funkcjonuje na WFBMiML w PUM. Przeniesienie na wnioskowany przez studenta rok studiów może nastąpić jeżeli pozwalają na to względy organizacyjne uczelni, w tym również różnice programowe. Przeniesienie może nastąpić tylko wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

2.  O przyjęcie na studia na WFBMiML w trybie przeniesienia może ubiegać się̨ student, który uzyskał potwierdzenie zaliczenia lat studiów poprzedzających przeniesienie, otrzymał wpis na kolejny rok studiów w najbliższym roku akademickim oraz przedłoży do 20 sierpnia danego roku następujące dokumenty:

 • podanie do Dziekana z danymi osobowymi: imię̨, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu wraz z krótkim uzasadnieniem przeniesienia,
 • informację z dziekanatu uczelni macierzystej, czy kiedykolwiek toczyło lub toczy się względem niego postępowanie dyscyplinarne,
 • ksero świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis)
 • oryginał dokumentu poświadczającego dotychczasowy przebieg studiów zawierający: informację o formie obecnych studiów, nazwy przedmiotów, liczby godzin wykładów-ćwiczeń-seminariów, formy zakończenia (egzamin/zaliczenie), liczby pkt. ECTS, uzyskane zaliczenia i oceny z wszystkich terminów egzaminacyjnych, poświadczenia o zaliczeniu danego roku i skalę ocen,
 • plan studiów ze wszystkich zaliczonych lat,
 • kserokopie okresowych kart osiągnięć studenta, opieczętowane i podpisane przez dziekanat uczelni medycznej, z której nastąpić ma przeniesienie.

3. Poza spełnieniem warunków określonych w niniejszych zasadach Student będący cudzoziemcem (osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa),  zobowiązany jest:

 • dostarczyć dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów przetłumaczone  przez tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzone certyfikatem znajomości języka polskiego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1386), poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 lub posiadać świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, które zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce w roku przeniesienia mają prawo do zwolnienia z opłat za studia, zobowiązane są do dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających to uprawnienie ( na przykład Karta Polaka, karta stałego pobytu, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1). W przypadku braku powyższych uprawnień student zobowiązany jest do ponoszenia opłat za studia zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Rektora PUM.

Warunkiem przeniesienia jest spełnienie przez wnioskującego warunków rekrutacji dotyczących cudzoziemców obowiązujących w roku naboru na pierwszy rok studiów na kierunek w PUM i obowiązującego w roku, w którym student aplikował na pierwszy rok studiów w uczelni macierzystej na który ma nastąpić przeniesienie.

4. Na wniosek Dziekana WFBMiML osoba ubiegająca się o przeniesienie powinna dostarczyć sylabusy wskazanych przedmiotów.

5. Dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu WFBMiML - osobiście lub listem poleconym; za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów do PUM.

6. Decyzja w sprawie przeniesienia lub odmowy przeniesienia studenta będzie podjęta przez Dziekana WFBMiML między 15 a 20 września danego roku.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia Dziekan określi różnice programowe i ustali warunki i termin ich uzupełnienia. Przejęcie na studia w trybie przeniesienia następuje w drodze wpisu na listę studentów.  Brak zgody na przeniesienie skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia.

7. W przypadku ubiegania się o przeniesienie większej liczby studentów niż liczba miejsc na poszczególnych latach studiów, o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z całego okresu studiów osiągnięta przez kandydata w uczelni macierzystej liczona wg zasad obowiązujących w Regulaminie Studiów PUM, a jeżeli będzie to niewystarczające do rozstrzygnięcia pierwszeństwa - wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu z najwyższą punktacją wymaganego podczas rekrutacji na dany kierunek w PUM i obowiązującego w roku, w którym student  aplikował na pierwszy rok studiów w uczelni macierzystej.

 • Student, któremu nie udało się zaliczyć wszystkich przedmiotów ma możliwość złożenia do Dziekanatu wniosku z prośbą o powtarzanie roku. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany student zostanie poinformowany o wysokości należnej opłaty, którą wnosi się przelewem na konto Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Do pobrania:
Uchwała nr 46/2020
Zarządzenie nr 98/2020

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886