StudentZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 jako Administrator danych informuje Panią/Pana że:

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 4800790 lub adresem email: iod@pum.edu.pl,
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów,
 3. podane dane będą przetwarzane w celach określonych w pkt 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, w szczególności informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, transportowe, kurierskie, pocztowe i  niszczenia dokumentów,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat,
 6. konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1554),
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Badanie lekarskie i laboratoryjne dla celów sanitarno-epidemiologicznych na nosicielstwo Salmonella-Shigella, o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów.

Badanie to można wykonać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7. Zgłaszając się na badanie należy w pierwszej kolejności poinformować, że osoba podchodząca do badania jest studentem PUM (legitymacja studencka).

2. Szczepienie przeciw WZW typu B, o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów.

Studenci zgłaszają się z oryginałem lub ksero karty szczepień do Przychodni Szkół Wyższych przy ul. Bohaterów Warszawy 51 aby otrzymać wpis o przeprowadzonym szczepieniu na WZW typu B.

Posiadając wynik badania na nosicielstwo Salmonella-Shigella i wpis o szczepieniu na WZW typu B studenci zgłaszają się do Przychodni studenckiej przy ul. Wojska Polskiego 97, aby wykonać jeżeli to jest konieczne RTG płuc i inne potrzebne wpisy do książeczki.

Książeczkę wraz z wszystkimi wpisami należy przedstawić w Dziekanacie (można wysłać skan na anmed@pum.edu.pl)

 

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH LAT:

Prosimy o bieżące sprawdzanie aktualności wykonanych badań (data zamieszczona w książeczce dla celów sanitarno-epidemiologicznych). Ważność badań jest sprawdzana przy przedłużaniu legitymacji na kolejny semestr.

Każdy student otrzymuje spersonalizowany identyfikator. W przypadku zgubienia, koszt wyrobienia nowego wynosi 10 zł wg Zarządzenia nr 42/2022.

STUDENT, KTÓRY ZDA EGZAMINY I UZYSKA WSZYSTKIE ZALICZENIA JEST ZOBOWIĄZANY
DO PRZEDŁOŻENIA  W DZIEKANACIE
(minimum 14 dni przed obroną):

Jeden egzemplarz w miękkiej oprawie, który powinien zawierać:

Promotor oraz recenzent pracy zobowiązani są do wpisania recenzji w Wirtualnym Dziekanacie, wydrukowania i dostarczenia recencji w dniu obrony pracy.
 

DODATKOWO dla promotora oraz recenzenta należy dostarczyć osobiście (nie do dziekanatu) po jednym egzemplarzu pracy w twardej oprawie.

Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów i później dyplom ukończenia studiów należy:

 • otrzymać wszystkie wpisy zaliczeń i ocen z egzaminów na Wirtualnym Dziekanacie
 • uzyskać wszystkie wpisy w Dzienniku Praktyk i dostarczyć swój dziennik do Dziekanatu
 • uzyskać potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką, Domem Studenckim, Działem Finansowym i Działem Spraw Socjalnych Studentów tzw. „kartę obiegową”.
  UWAGA! Aby uniknąć osobistych wizyt w tych działach rozliczani będziecie Państwo elektronicznie. Domy Studenckie, Dział Finansowy i Dział Spraw Socjalnych rozlicza Państwa bez Waszego udziału, natomiast do Biblioteki PUM należy wysłać maila na adres wypbg@pum.edu.pl o poniższej treści:

  „Proszę o potwierdzenie rozliczenia mojej osoby z Biblioteką PUM na karcie obiegowej - Imię Nazwisko, kierunek studiów oraz nr albumu ”
   
 • w przypadku dodatkowych osiągnięć poza programem studiów należy mailowo przesłać skany dokumentów potwierdzających osiągnięcia oraz ich chronologiczny wykaz w formie załącznika (plik Word) - (przykładowy wykaz osiągnięć) do Dziekanatu najpóźniej do końca maja.

 

WAŻNE!
osoby chcące upoważnić inną osobę do odbioru dyplomu są zobowiązane do  wcześniejszego stawiennictwa w Dziekanacie w celu podpisania upoważnienia.


OPŁATA
(nie dotyczy studentów II stopnia kierunku Biotechnologia medyczna)

Opłatę za dyplom nalezy dokonać na swoim koncie w Wirtualnym Dziekanacie.

KOMPLET PODSTAWOWY - 60 zł obejmuje:

 • oryginał dyplomu + 2 odpisy w języku polskim (aby uzyskać taki komplet nie ma potrzeby składać wniosku)
 • oryginał dyplomu + 1 odpis w języku polskim + 1 odpis w języku obcym (aby uzyskać taki komplet należy złożyć wniosek o odpis dyplomu w języku obcym do dnia ukończenia studiów, czyli ostatniego egzaminu dyplomowego).
   

DODATKOWE DOKUMENTY - 20 zł za każdy egzemplarz:

 • odpis w języku angielskim
 • odpis w języku niemieckim
   

(zainteresowani otrzymaniem odpisu dyplomu w języku angielskim lub niemieckim proszeni są o wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie odpisu dyplomu do dnia ukończenia studiów, czyli ostatniego egzaminu dyplomowego na adres mailowy : anmed@pum.edu.pl)


Poniżej skala ocen końcowych do dyplomu na podstawie średniej z końcowych ocen egzaminacyjnych ze wszystkich lat studiów:

 • do 3,20                   - dostateczna
 • od 3,21 do 3,70    - dość dobra
 • od 3,71 do 4,20    - dobra
 • od 4,21 do 4,64    - ponad dobra
 • od 4,65                   - bardzo dobra

 


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Przez kolejne 4 miesiące od ukończenia studiów Absolwenci mogą bezpłatnie korzystać ze świadczeń służby zdrowia zgodnie z art. 67, ust. 5, pkt 2) Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581)

Na wypadek gdyby w systemie "eWUŚ" nazwisko wyświetlało się na czerwono przyda się zaświadczenie o ukończeniu studiów wydawane w Dziekanacie w 2 egzemplarzach.

Jeden wniosek = jeden przedmiot.

Aby przepisać ocenę, należy wypełnić wniosek i udać się z nim do kierownika jednostki w której prowadzony jest dany przedmiot.

Wraz z wnioskiem do kierownikowi jednostki należy dostarczyć tzw. przebieg studiów z poprzedniej uczelni (potwierdzony pieczątkami, podpisami) oraz sylabus z danego przedmiotu.

Następnie całość złożyć w Dziekanacie - proszę pamiętać, że to Dziekan podejmuje ostateczną decyzję o przepisaniu oceny i do momentu uzyskania zgody dziekańskiej trzeba obowiązkowo uczęszczać na zajęcia.

Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY PRZENIEŚĆ SIĘ NA PUM?

 • złożyć podanie o przeniesienie się na PUM z innej uczelni do Dziekana Wydziału 
 • dołączyć zgodę Dziekana na przeniesienie z obecnej uczelni (jako załącznik do podania)
 • dołączyć kartę przebiegu studiów z obecnej uczelni (jako załącznik do podania)
 • dołączyć sylabusy z obecnej uczelni (jako załącznik do podania)

Podanie można złożyć w formie elektronicznej na adres: anmed@pum.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie

 • Student, któremu nie udało się zaliczyć wszystkich przedmiotów ma możliwość złożenia do Dziekanatu wniosku z prośbą o powtarzanie roku. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany student zostanie poinformowany o wysokości należnej opłaty, którą wnosi się przelewem na konto Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Do pobrania:
Uchwała nr 46/2020
Zarządzenie nr 98/2020

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886